Ökad militär förmåga de kommande fyra åren

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017-2019 är nu inlämnat. Underlaget redovisar hur Försvarsmakten bedömer att åtgärderna i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet ska genomföras. Sammantaget visar planeringen att den militära förmågan hos samtliga stridskrafter kommer att öka under perioden.

Närskyddssoldater ur 11 Ledningsplatsbataljon försvarar ledningsplats och förläggning i terrängen under övning utanför Boden.
Närskyddssoldater ur 11 Ledningsplatsbataljon försvarar ledningsplats och förläggning i terrängen under övning utanför Boden.
Närskyddssoldater ur 11:e ledningsplatsbataljon försvarar ledningsplats och förläggning i terrängen under en övning utanför Boden. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

− I arbetet med att skapa ett starkare och tillgängligare försvar kommer Försvarsmakten under kommande år att fortsätta bygga upp och utveckla användbara och tillgängliga krigsförband. Krigsdugligheten hos förbanden är i fokus, säger ÖB Micael Bydén.

Den ökade operativa förmågan ska åstadkommas bland annat genom fler och mer avancerade övningar, en förbättrad tillgång till materiel och genom krigsplacering av både anställd personal och pliktpersonal. Bemannade och samtränade krigsförband är den viktigaste grunden för att öka den militära förmågan. En längre grundutbildning bidrar till att krigsförbanden har rätt kompetenser och Försvarsmakten kommer att kalla in totalförsvarspliktiga till repetitionsutbildning i ökande omfattning. Perioden kommer också att innehålla en återetablering på Gotland.

Men i arbetet med att åstadkomma ett starkare försvar finns också utmaningar. Planeringen försvåras bland annat genom produktionsbegränsningar och index- och valutaberoenden som till stor del ligger utanför Försvarsmaktens kontroll. Här vidtar Försvarsmakten fortsatta åtgärder för att så långt som möjligt hantera konsekvenserna för krigsförbandens utveckling.

Samverkan med andra utvecklas, såväl internationellt som nationellt. Våra internationella operationer fortsätter enligt planeringen i oförminskad omfattning bland annat i Mali, Afghanistan och Irak.

− Genom att samverka tillsammans med andra i internationella samarbeten och övningar utvecklar vi vår militära förmåga. Nationellt är en utvecklad samverkan med andra myndigheter och organisationer avgörande för Sveriges totala försvarsförmåga, säger ÖB Micael Bydén.