Kompletterande budgetunderlag inlämnat

Försvarsmakten har idag lämnat ett kompletterande budgetunderlag till regeringen. Försvarsmaktens bedömning, i likhet med budgetunderlaget från den 28 februari, är fortsatt att det försvarspolitiska inriktningsbeslutet kan genomföras i enlighet med de principer som anges i inriktningsbeslutet för Försvarsmakten. Det innebär att relativt Försvarsmaktens nuvarande operativa förmåga sker en ökning av förmåga i perioden fram till 2020.

Underlaget omfattar en detaljerad redovisning för varje krigsförband i perioden 2016 – 2020. Denna redovisning görs enligt ett återrapporteringskrav i inriktningsbeslutet för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020*.

Försvarsmaktens underlag är även ett svar på uppdrag som återfinns i Försvarsmaktens regleringsbrev för 2016. Uppdraget innebär att nuvarande anslag 1:4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar upphör och omfördelas till anslag 1:1 "Förbandsverksamhet och beredskap" och anslag 1:3 "Anskaffning av materiel och anläggningar". En sådan omfördelning, som välkomnas av Försvarsmakten, kan efter nödvändiga beslut av regering och riksdag, träda ikraft den 1 januari 2017.

 

*)Regeringsbeslut 7, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (Fö2015/00953/MFI)