Ny diskrimineringsenkät i Försvarsmakten

Den första diskrimineringsenkäten som baseras på diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder genomfördes 2010. Nu redovisas resultaten avseende den andra undersökningen från 2015. I stora drag påvisar den fortsatt att kvinnor i mycket högre utsträckning än män svarar på enkäten och att de upplever diskriminering i högre grad på grund av kön.

Det rör sig om ca en fjärdedel av de kvinnor som svarat på enkäten, vilket är samma nivå som 2010. Männens svar ligger på 3-4 procent. Ålder är också en faktor som upplevs utgöra en grund för diskriminering, men den faktorn förefaller ha sjunkit en aning, från 14 procent som 2010 svarade på enkäten att de upplevt diskriminering på grund av ålder ålder till 9 procent år 2015.

Medarbetarna utgör alltjämt ett mycket stort stöd till den som upplever sig utsatt, men inom alla diskrimineringsgrunder har ett ökat förtroende uppvisats gentemot Försvarsmaktens som arbetsgivare. Det är alltså en viss ökning av medarbetarna förtroende för arbetsgivarens stöd i en kränkningssituation som har ökat från 2010 till 2015.

Diskrimineringsenkätens svar visar på upplevelse av kränkningar bland Försvarsmaktspersonal. Resultaten i enkäten behöver kopplas samman med hur väl en arbetsgivare tillser att medarbetarna verkar i en god arbetsmiljö. Detta kan även relateras till andra medarbetarundersökningar som allmänt visar att följande faktorer är viktiga:

  • Arbetsgivarens hantering av trakasseriärenden
  • Långsiktig karriärplanering
  • Transparens i karriärvägar
  • Möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete/utbildning

Åtgärdsförslag baserade på ovan områden, med stort fokus på arbetsgivarens hantering av trakasseriärenden, har presenterats för Försvarsmaktsledningen och bereds för att hanteras i myndigheten.