”Allt handlar om rätt uppträdande för att överleva”

När det svenska försvaret övergår från ett internationellt fokus till ett nationellt fokus innebär det en del förändringar, bland annat en förändrad målbild och en helt annan hotbild. För logistikbataljonen på Trängregementet innebär det andra förutsättningar och ett annat sätt att tänka.
− Vi måste kunna ta större risker. Vi slåss för en annan sak, för en nationell överlevnad, staten Sveriges överlevnad. Det kräver ett annat sätt att agera, säger överstelöjtnant Kenneth Mattson, ställföreträdande regementschef Trängregementet.

Lastbilar med nät på sig i en skogsglänta.
Ett nationellt försvar kräver andra sätt att tänka och agera när det gäller understöd. Foto: Försvarsmakten

Under två tillfällen har Trängregementet genomfört en förbandsutbildningsdag i fält där fokus legat på hur logistikbataljonen ska uppträda i den nya organisationen. Syftet med dagen är att skapa förståelse för förändringen och vad intagandet av den nya organisationen kommer att innebära.

− Jag tycker det är bra med en sådan här dag, framförallt för mig som inte varit med i det gamla nationella försvaret. Man upptäcker sina kunskapsbegränsningar och vad man behöver läsa på. Det är väldigt viktigt i min roll i staben. Jag får en större förståelse för eget förbands uppgifter, uppbyggnad och förmågor, säger sergeant Anette Svensson, logistikassistent första logistikbataljonen.

Genom att regeringen gett Försvarsmakten uppgiften om en ambitionsökning av landets försvarsförmåga medför det att logistikbataljonen ska ha understöd av brigad under genomförande av manöverstrid som målbild. Ett uppträdande som skiljer sig avsevärt från de senaste åren när fokus legat på logistikbaser i en internationell kontext, berättar Kenneth Mattson.

− Vi har alltid ett flyghot över oss. Det präglar vårt sätt att agera. Det påverkar oss så i den grad att vi måste bli mer rörliga och det blir vi genom att vi grupperar med mindre enheter på varje plats, säger överstelöjtnant Kenneth Mattson.

Svåra prioriteringar

Från att ha haft all materiell och all logistik samlad på en och samma plats, en logistikbas, kommer logistikbataljonen nu att bli mer rörlig för att kunna understödja manöverstrid i brigads ram. Det handlar om att göra förflyttningar och att inte stanna länge på samma plats. Det betyder att allt som har med logistiken att göra måste vara lätt att packa ihop och ta med.

− All materiell måste med på ett lyft och få plats på fordonen. Inom loppet av 2-3 timmar ska allt finnas på fordonen. Med den nya hotbilden måste vi förbereda oss på att få större förluster på såväl personal som materiel. Prioriteringar av skadade kan komma att bli en realitet i de fall transportresurserna inte är tillräckliga, säger överstelöjtnant Kenneth Mattson.

Det nya sättet att agera medför bland annat drastiskt förkortade omloppstider, beställning och leverans av förnödenheter, krav på påtagligt mer rörligt och upptäcktskänsligt uppträdande och ökad förmåga till offensiva vapeninsatser i defensivt syfte.

− För att klara det här krävs det att vi har rätt uppträdande som gör att vi överlever det här. Det är vår förmåga att överleva som är central för att kunna leverera och få våra skadade bakåt, säger överstelöjtnant Kenneth Mattson.

Enligt Kenneth Mattson finns det några saker som är viktiga att tänka på och det är att bataljonen ska få fram drivmedel, ammunition och försörja med mat till de stridande förbanden och kunna hämta tillbaka och omhänderta skadade, något som är Trängregementets profession.

− Det är det som skapar den operativa effekten i vårt förband, som en angripare är rädd för. Det är helt nödvändigt att våra logistikförband lyckas med det här, säger han.

Metoderna är huvudsakligen redan kända. Det som till del skiljer mot det tidigare uppträdandet är de mer fältmässiga förhållandena och behovet av att undvika upptäckt och bekämpning.

− Det handlar om hur vi maskerar oss. I och med att tekniken idag är så bra kommer vi alltid att kunna bli upptäckta, men nu försöker vi maskera bort vår signatur och vårt typförband, säger överstelöjtnant Kenneth Mattson.

Under förbandsutbildningsdagen avhandlades fyra områden: ledning och teknisk tjänst, sjukvård och sjuktransport, logistikbataljonens understöd av brigad och logistikbataljonens ”interna” uppträdande. Vid ett par av tillfällena delades deltagarna in i grupper för att diskutera hur de skulle agera vid lösandet av uppgifter och hur de skulle klara ut eventuella problem som uppstod.

− Det ska bli intressant att se hur det fungerar i praktiken, för när teorin träffar praktiken brukar det bli problem. Men är man inställd på det kommer det att gå lättare att lösa problemen, säger sergeant Annette Svensson.

Vet du hur du ska uppträda nu?

- Hur förbandet ska uppträda har vi fått en bra bild av idag. Hur jag ska agera får växa fram med tiden, säger sergeant Annette Svensson.