Alliansförslag om anslagsökning

Regeringen presenterade i dag ett förslag på hur Försvarsmaktens ekonomi ska hanteras på kort och lång sikt. Förslaget handlar bland annat om att öka tillgängligheten för marin och flyg, förstärkning av incidentberedskapen, ökad övningsverksamhet, närvaro på Gotland och i Östersjön samt försvarsunderrättelser.
– Det är glädjande att regeringen i hög grad utgått från Försvarsmaktens underlag och förslag vad gäller såväl kort- som långsiktig ekonomi, säger överbefälhavare Sverker Göranson.

Överbefälhavaren konstaterar att det är ett trendbrott att man föreslår anslagsökningar till försvaret i denna storleksordning.
– Samtidigt är jag medveten om att det än så länge är ett politiskt förslag, det återstår mycket arbete innan det blivit verklighet. Vi inväntar nu också Försvarsberedningens redovisning.

Alliansens förslag innebär en stegvis förstärkning av försvarsanslagen fram till 2024 då ökningen ska uppgå till 5,5 miljarder kronor årligen utöver nuvarande ram. Det är ett tillskott jämfört med tidigare beräknade anslag och kommer att räknas upp i takt med framtida inflation.

– Det är mycket positivt med tidiga tillskott till förbandsverksamheten som därmed möjliggör övning. Från 2015 handlar det om drygt 100 miljoner kronor och från 2016 en halv miljard och sedan ökar det. Det är önskvärt att tyngpunkten för förbandsanslaget ligger redan inom nästa försvarsbeslutsperiod.

Överbefälhavaren betonar att Försvarsmakten nu arbetar med konsekvenserna av regeringsbeslut 5 (färre fast anställda) och dessa ska myndigheten redovisa för regeringen senast 30 maj. Då presenterar ÖB vad han anser ska genomföras av Försvarsmaktens nya organisation, FM org 18, utifrån operativa och produktionsmässiga aspekter.

– Dagens förslag har till största delen handlat om Försvarsmaktens resurser, vilket är helt avgörande för att vi ska kunna leverera. Vi välkomnar nu också en fortsatt dialog om hur olika delar på bästa sätt ska implementeras, säger Sverker Göranson.