Försvarsmaktens årsredovisning inlämnad

Försvarsreformen fortsätter och uppgifterna löses. Det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning för 2013 som lämnades in till regeringen under fredagen.

Försvarsmaktens årsredovisning för 2013 är inlämnad till regeringen. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

– Verksamheten har karaktäriserats av högt tryck, särskilt vad gäller övningar och rekrytering av soldater och sjömän.  Övningsverksamheten har bland annat omfattat en rad internationella övningar och repetitionsövningar med tidvis tjänstgörande soldater och hemvärnsförband.  2013 var också det första året då vi övat med samtliga nya personalkategorier. Detta är ett viktigt steg i det pågående reformarbetet, säger generaldirektör Peter Sandwall.

De internationella insatserna har genomförts med goda resultat. Styrkebidraget i Afghanistan har transformerats till en multinationell styrka, med deltagare från Sverige, Finland, Norge och Lettland. I Kosovo har KFOR avslutats som truppbidrag och huvuddelen av den svenska infrastrukturen avvecklats. Marinen har för tredje gången deltagit i internationell insats utanför Afrikas kust. Därutöver har Försvarsmakten deltagit i EU:s militära utbildningsinsatser i Uganda och Mali. Flygvapnet har genomfört transporter åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter tyfonen i Filippinerna och ställt en transportflygenhet till FN:s förfogande i samband med insatsen för eliminering av Syriens kemiska vapen.

För hävdande av Sveriges territoriella integritet har beredskapen successivt anpassats mot den ökade militära övningsverksamheten i vårt närområde. Försvarsmakten har under året, inte minst genom hemvärnets försorg, lämnat stöd till samhället. Under 2013 genomfördes cirka 200 insatser enligt lagen om skydd mot olyckor och förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Genom inrättandet av regionala staber har ledningen av dessa insatser förbättrats.

Försvarsmakten har under 2013 tagit emot en stor mängd materiel, men den långsiktiga problematiken kvarstår när det gäller större materielsystem som snart uppnår slutet av sin livscykel.

Under hösten fick förbandsverksamheten anpassas med hänsyn till tillgänglig ekonomi och personella resurser. Genom de prioriteringar som genomfördes kunde den absoluta merparten av den planerade verksamheten genomföras.
– För förbandsverksamheten och materielunderhållet har myndigheten utnyttjat en del av anslagskrediten, vilket balanseras under 2014. Samtidigt visar de ekonomiska ramarna för internationella insatser på ett betydande underutnyttjande, säger Peter Sandwall.

Han betonar också att steget från totalförsvarsplikten till en personalförsörjning som grundas på frivillighet är en av de viktigaste delarna av försvarsreformen.
– Reformen går framåt även om vi fortfarande har utmaningar när det gäller att hantera förtida avgångar och att öka andelen rekryter som fullföljer utbildningen och därefter tecknar kontrakt, särskilt vad gäller tidvis anställning. Rekryteringsarbetet har gått bra och de mål vi hade i början av året har överträffats.