Rationell förbandsverksamhet försvåras av ändrad anslagsfördelning

Försvarsmakten avråder bestämt från de förändringar som Ekonomistyrningsverket föreslår till regeringen avseende anslaget för förbandsverksamhet och beredskap.

En styrning på det sätt som ESV föreslår är inte rätt väg att gå, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

- Möjligheten att genomföra en rationell förbandsverksamhet i sin helhet skulle försämras, likaså möjligheterna att öva med sammansatta förband och samordna materielanskaffning till förbanden.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har på uppdrag av regeringen föreslagit hur den finansiella styrningen och uppföljningen av Försvarsmakten och den avgiftsfinansierade stödverksamheten vid Försvarets materielverk kan förändras och förtydligas. Under måndagen den 20 januari lämnar Försvarsmakten sitt remissyttrande.

- I grunden är Försvarsmakten positivt inställd till en förbättrad styrning, kontroll och uppföljning. Metoden bör dock vara en utvecklad uppföljning och återrapportering, snarare än en detaljerad resursstyrning, säger Peter Sandwall. 

Kontraproduktivt att ändra styrmetod i detta skede

ESV föreslår bland annat att anslaget för förbandsverksamhet och beredskap delas upp i sju olika anslagsposter, exempelvis för arméförband, marinförband och flygvapenförband. Peter Sandwall förklarar att sammantaget skulle förslaget få negativa konsekvenser för utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens förmågor.

- Eftersom vi är inne i en omfattande omstrukturering, främst vad gäller personalförsörjning och försvarslogistik, är det centralt att uppföljningen bygger på erfarenhetsvärden från tidigare år. Att mitt i denna omställning byta styrmodell skulle innebära risker och vara kontraproduktivt mot det som regeringen efterfrågat, säger Peter Sandwall.

Försvarsmakten menar också att tidigare erfarenheter från den tid då anslagen var fördelad på försvarsgrenar, pekar på att en ytterligare fördelning likt ESV:s förslag skulle försvåra den interna styrningen i myndigheten.  Det beror bland annat på att Försvarsmakten på egen hand inte har rätt att flytta pengar mellan olika anslagsposter. Till saken hör också att förslaget avviker från Försvarsmaktens ekonomimodell och skulle kräva omfattande anpassningar i system Prio. 

Kan motverka pågående omdaning av försvarslogistik

ESV föreslår också att anslagen för materielförsörjning ska koncentreras antingen hos Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

- Det kan försvåra och motverka den pågående omdaningen av försvarslogistiken. Vi bedömer att förändringen är så omfattande att det finns en allvarlig risk för att logistikförsörjningen till Försvarsmakten skulle störas, med svåröverskådliga konsekvenser till följd, säger Peter Sandwall.