Att strida till sjöss ställer särskilda krav på både utrustning och manskap. Förtrogenhet med materiel, ordergivning och rutiner blir helt avgörande för att förbanden ska kunna behålla sin stridsduglighet under extrema förhållanden.

Sjöstridsskolan är Försvarsmaktens viktigaste enhet för utbildning inom hela det marina området, för all marin personal. Det innebär att vi utbildar inom allt från stridsledning, navigering och signalering till elektronik, sjukvård och matlagning.
Vår skonertdivision håller praktisk utbildning i sjömanskap och navigation med hjälp av segelfartygen HMS Gladan och HMS Falken.
Sjöstridsskolan har också ansvaret för de utvärderingar som görs efter övningar och incidenter inom marinen för att utveckla ledning, taktik och teknik för sjöstrid.

På Sjöstridsskolan finns också Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. Här utbildar vi lättdykare och hjälmdykare åt både Försvarsmakten och civila uppdragsgivare. Här ligger också ansvaret för forskning inom dykerimedicin samt genomförandet av haveriutredningar efter dykolyckor.

Sjöstridsskolan har även ansvaret, tillsammans med FMV - Försvarets materielverk, för att all ny- och ombyggnation av fartyg levereras enligt Försvarsmaktens ställda krav. Det handlar om allt från uppgradering av ny mjukvara på några dagars jobb, till leverans av hela fartyg som tar många år.

Sjöstridsskolan
Fakta Sjöstridsskolan
  • Förkortning: SSS
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 300
Så har vi räknat
Karta