Tillträde till skyddsobjekt

För att säkerställa det säkerhetsskydd som Försvarsmakten är skyldig att upprätthålla enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) har Försvarsmakten bland annat beslutat att myndighetens byggnader och anläggningar ska vara skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet, så kallat tillträdesförbud, se 7 § skyddslagen.

Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

Tillträde till ett skyddsobjekt kräver att din identitet har klarlagts

Tillträde till ett skyddsobjekt (med tillträdesförbud) får endast medges om personens identitet har klarlagts eller om det på grund av andra omständigheter står klart att personen är behörig, se 10 § skyddslagen samt 1 § första stycket 2 och 14 §§ Försvarsmaktens skyddsföreskrifter, FFS 2010:5. Namn, personnummer och uppvisande av legitimation krävs vanligen för att klarlägga en persons identitet.
 
Försvarsmakten har, utifrån kraven i författningarna ovan, alltså praktiskt taget en skyldighet att inhämta namn och personnummer från personer som begär tillträde till ett skyddsobjekt. Uppgifterna krävs för att Försvarsmakten ska kunna bevilja tillträde till ett av Försvarsmaktens skyddsobjekt.

För att kunna pröva om en person ska få tillträde till ett skyddsobjekt behöver Försvarsmakten behandla de personuppgifter som angetts ovan. För myndighetens personuppgiftsbehandling ska Försvarsmakten uppställa visa ändamål/syften. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen vid en prövning om tillträde kan ges till skyddsobjekt (så kallad besöksanmälan) är att uppfylla lagkrav som innebär att endast behörig personal ska få tillträde till Försvarsmaktens anläggningar som är skyddsobjekt, se 7 § skyddslagen.

Försvarsmakten har därmed en laglig grund att behandla uppgifterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning eftersom personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet och för att utföra en arbetsuppgift som är av allmänt intresse. 


Mer information om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling