Full fart på Nato-förberedelserna

Svenskt förbandsbidrag till Nato kan komma att bestå av fartyg till alliansens stående marina styrkor, stridsflyg till beredskapsstyrkor för air policing och markförband till förstärkningsstyrkorna i Baltikum och Östeuropa, Enhanced Forward Presence (eFP). Det konstateras i den delredovisning med bedömningar och råd som Försvarsmakten lämnat till regeringen med anledning av Sveriges Natoansökan.

Militärfordon korsar svensk-finska gränsen
Militärfordon korsar svensk-finska gränsen
Med svenskt och finskt medlemskap skapas ett sammanhängande Natoterritorium i Norden med utökad gräns mot Ryssland. Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten
Finsk, svensk och brittisk officer i skogen
I den senaste övningen Vigilant Knife övades samarbete inom Nato. Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten

– Ett Natomedlemskap ger Sverige en ny dynamik vad avser hot, utmaningar respektive försvarsmöjligheter, säger generalmajor Thomas Nilsson som sammanhåller Försvarsmaktens Natoförberedelser. 

Säkerhetssituationen i Sveriges närområde har försämrats över tid. Rysslands krig i Ukraina tillsammans med den svenska ansökan om medlemskap Nato och efterföljande anslutningsprocess har i grunden ändrat Sveriges säkerhetspolitiska situation. 

– Svenskt territorium kommer också att ha en stor betydelse för alliansens försvar av Finland och de baltiska staterna. Det svenska inträdet i Nato förändrar också förutsättningarna för försvaret av Nordnorge, kontrollen av sjöförbindelserna i Västerhavet och därmed även Östersjöinloppen, säger Thomas Nilsson. 

Med svenskt och finskt medlemskap skapas ett sammanhängande Natoterritorium i Norden med utökad gräns mot Ryssland – en nordlig del i en sammanhängande front; från Arktis till Medelhavet.

Strategiskt viktiga områden i Sverige ges utökade militära syften genom att kunna nyttjas för försvaret av Natoländers territorium. Svenska bidrag kan också omfatta stöd till gruppering av allierade stridskrafter, lagring och uppbyggnad av stödjande infrastruktur för transporter, basering, ledning och skydd.  

– Ett naturligt bidrag är att utveckla värdlandsstödet och kunna vara basområde för försvarsoperationer. Sverige är också intressant för att gruppera allierad ledningsförmåga, säger Thomas Nilsson. 

Allt eftersom kommer svenska försvarsplaner revideras och koordineras med alliansens försvarsplanering. För Sverige kan därmed nya riktningar och områden aktualiseras. 

Försvarsmakten konstaterar också att Sverige saknar bemanning i alliansens centrala strukturer, de delar som har störst inflytande på Nato.
– Den svenska representationen vid Natohögkvarteret, olika högre taktiska staber och de operativa staberna bör inledningsvis ha hög prioritet, säger Thomas Nilsson. 

Delredovisningen berör till stor del identifierade viktiga frågeställningar men det är för tidigt att komma med färdiga slutsatser.

– Det samlade rådet från Försvarsmakten avseende Nato kommer att överlämnas som en del i det stora underlaget som lämnas till regeringen den 1 november, säger Thomas Nilsson.