IFOR/SFOR – Bosnien

Den nordisk-polska brigaden bildades i december 1995 som en följd av att NATO tog över operationen i Bosnien. Brigaden bestod av mekaniserade bataljoner från Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Polen. De främsta chefs- och stabsbefattningarna cirkulerade mellan länderna.

Traditionellt har de enskilda deltagarländerna i en NATO–operation ansvarat för eget underhåll. I Bosnien kom man dock överens om att bilda en gemensam underhållsfunktion, Nordic Support Group (NSG), som placerades i södra Ungern i staden Pecs. NSG bestod av en chef, stab och ett stabskompani. På samma plats placerade samtliga länder sitt National Support Element (NSE). Denna typ av samverkan var mycket kostnadseffektiv och var föremål för studiebesök från många andra länder som deltog i multinationella förband. 

Personal som ingick i den svensk-danska bataljonen NORDBAT 2 fick nu ta av FN:s blå basker. Inledningsvis bars grön fältmössa och i januari kom en baskermössa. Den mössa som var tillgänglig i tillräckligt antal var en norsk brun basker och som mössmärke valdes Livregementet grenadjärer (I3) tecken med tre kronor. 

Fordon målades om från FN-vitt till maskeringsmålning med texten IFOR. FN-märket på rockärmen sprättades bort och ersattes med IFOR-tecken. Den svenske bataljonschefens ställföreträdare avlöste sin danske chef och det övriga danska inslaget i BA05; viss stabspersonal, stridsvagnskompaniet och flygsamverkansgruppen, bildade kärnan i den blivande danska bataljonen. BA05 ändrade nu namn från NORDBAT 2 till SWEBAT. 

I likhet med många andra truppbidragare etablerade Sverige egen underrättelse- och signalspaningsfunktion. Efter ett år ändrade NATO:s operation namn från IFOR till SFOR och därmed fick alla fordon ny märkning och personalen sprättade bort och sydde fast nya märken på uniformer. Under BA06 tid erhölls ett nytt mössmärke, tre kronor inneslutna i en oval. I takt med positiv utveckling i området reducerades personalstyrkan efter hand. I bataljon BA07 ingick ett lettiskt skyttekompani om 92 man. 

Den svenska bataljonen avvecklades i slutet av 1999 och ersattes av en minde enhet för främst civil samverkan (DB08–DB18). Under knappt ett år från april 1999 verkade i Doboj ett svenskt sjukvårdskompani.

IFOR – Implementation ForceSFOR – Stabilisation Force

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Mekaniserad bataljon och stabspersonal samt underhållsenhet i Pecs, Ungern. Beteckningar: December 1995–december 1999: BA05–BA12, BA99, totalt bemannade befattningar: 5 426. December 1995–mars 2003: DB02–DB18 (personal i Doboj och Sarajevo), totalt bemannade befattningar:786. September/oktober 1998–januari 2000: SM11–SM13 (sjukvårdskompani i Doboj), totalt bemannade befattningar: 205. Februari 1996–augusti 2000 PE02–PE09 Logistikenhet i Pecs, Ungern, totalt bemannade befattningar: 684. Överste 1:a graden Jan Bergström var brigadchef juni 1996–december 1996.

Geografiskt område: Bosnien

Högkvarter: Sarajevo

Godkännande av insatsen: Säkerhetsrådet godkände insatsen i resolution 1031 (1995). General Framework Agreement, Paris 14 december 1995. NATO-rådets beslut 16 december 1995

Etablerad: IFOR: December 1995 till december 1996, SFOR: December 1996 till december 2004. Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 70 000 IFOR. 32 000 SFOR (1997), 12 000 SFOR (2003), 7 000 (2004).

Omkomna i IFOR/SFOR: 809 varav fyra svenskar