Så vill Försvarsmakten stärka den operativa förmågan under 2022

På grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget har Försvarsmakten fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder som kan bidra till att stärka den operativa förmågan under 2022.

Militärfordon
Militärfordon
Mer flexibla finansiella villkor skulle innebära att Försvarsmakten kan ha högre ambition inom exempelvis materielområdet. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Den senaste utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget ställer ökade krav på det militära försvaret och förstärker vikten av att beslutad tillväxt sker i hög takt. Enligt totalförsvarsbeslutet 2020 är omfattande förstärkningar av både det militära och det civila försvaret planerade.

Försvarsmakten har i dag svarat regeringen hur vissa åtgärder i verksamhetsplanen kan tidigareläggas. Svaren är samordnade med Försvarets Materielverk som fick motsvarande uppdrag från regeringen.

– Vi arbetar för fullt för att få snabbare effekt i vår tillväxt och för att kunna nå långsiktiga mål tidigare vill Försvarsmakten ha större finansiell flexibilitet mellan olika budgetår, säger Försvarsmaktens produktionschef, Johan Svensson.

Mer flexibla finansiella villkor skulle innebära att Försvarsmakten får möjlighet att använda tilldelad budget mer flexibelt, så att åtgärder som sträcker sig över flera år inte begränsas till enskilda budgetår.

– Detta skulle innebära att vi kan nå planerade personalvolymer tidigare och ha en högre ambition inom materielområdet. Exempelvis skulle vi kunna bygga upp större lager av drivmedel, ammunition, sjukvårdsmateriel och livsmedel samt forcera reparationstakten vid Försvarsmaktens verkstäder, säger Johan Svensson.

Om Försvarsmakten skulle få fler eller nya politiskt beslutade uppdrag, skulle utökad budget vara nödvändig.