2021 – ett speciellt år i en osäker tid

Försvarsmakten anpassade sin beredskap under förra året för att aktivt kunna agera på olika händelseutvecklingar. Samtidigt stärktes den militära förmågan ytterligare och myndigheten fortsatte att växa. Antalet anställda ökade och fler värnpliktiga än planerat genomförde sin grundutbildning. Det visar årsredovisningen för 2021 som Försvarsmakten nu lämnat till regeringen.

Sjöman tittar i kikare.
Sjöman tittar i kikare.
Försvarsmaktens medarbetare har arbetat intensivt för ett starkare försvar. Foto: HMS Visbyn/Försvarsmakten

I årsredovisningen för 2021 summerar Försvarsmakten resultatet från det första året i ett femårigt försvarsbeslut med operativa målsättningar till 2030. Försvarsbeslutet innebär en rejäl förstärkning av försvaret mot bakgrund av det över tid alltmer utmanande omvärldsläget.

– 2021 blev på många sätt ett speciellt år. Den militära aktiviteten i vårt närområde är fortsatt hög. Ryssland drev fram en storpolitisk kraftmätning där situationen i och kring Ukraina är en delmängd i en större konfrontation med EU, Nato och USA. Även pandemin har visat oss hur oförutsägbar omvärlden kan vara. Under året har vi visat att vi ständigt kan anpassa vår verksamhet och att vi löser vårt uppdrag i en allt mer komplex omvärld, säger Mikael Granholm, Försvarsmaktens generaldirektör.

Samtidigt som förbanden har upprätthållit beredskap och löst uppgifter både i Sverige och utomlands, till exempel med specialförbandsinsats i Mali. Årets värnpliktsutbildning och övningsverksamhet har fullföljts med de anpassningar till pandemin som krävts. Fler värnpliktiga ryckte in till grundutbildningen än årets målsättning och antalet yrkesofficerare ökade trots stora pensionsavgångar. Ett antal internationella övningar har genomförts vilket har stärkt Försvarsmaktens förmåga att verka med våra samarbetspartner.

– Sammantaget blev 2021 ett riktigt bra verksamhetsår. Trycket är högt och Försvarsmaktens medarbetare har arbetat intensivt för ett starkare försvar, under de särskilda omständigheter som har präglat året. Vi har visat att vi är ett aktivt försvar, med tillgängliga förband som agerar här och nu, samtidigt som vi utvecklade försvarsförmågan och krigsdugligheten ökade inom våra stridskrafter, säger Mikael Granholm.

Exempel på tillskott under året

  • Antalet yrkesofficerare ökade med 100 till totalt 9 378 vid årets slut, och antalet civilanställda ökade med 200 till totalt 9 147 personer. Under året ryckte 5 873 värnpliktiga varav 21 procent kvinnor, in till grundutbildning vilket överskred årets målsättning på 5 000.
  • Tre regementen och en flygflottilj återinvigdes, och ytterligare ett regemente i januari 2022. Förberedelser pågick även för återetablering av A 9 i Kristinehamn. Förstärkningen innebär att fler värnpliktiga kan utbildas och den geografiska närvaron ökar på viktiga platser i landet.

Av den materiel som levererats under året kan nämnas

  • den första av fyra eldenheter till luftvärnsrobotsystemet Patriot som ger en helt ny förmåga till luftförsvaret,
  • de sista åtta av 40 granatkastarpansarbandvagnar vilket skapar förutsättningar för ett högre stridstempo inom arméns brigader,
  • vapenstationer till bevakningsbåt 80 och de sex sista av 18 modifierade stridsbåtar med vapenstation vilket bidrar till amfibieförbandens stridstempo,
  • materiel till flygbaser vilket understödjer stridsflygets förmåga att spridas geografiskt,
  • hundratals fordon och specialfordon som ökar uthålligheten i alla försvarsgrenar och stridskrafter.