Mellersta militärregionen övade totalförsvar

En viktig del i utvecklingen av ett starkare totalförsvar är övningar. Totalförsvarsövning 2020 fortsätter under hösten att genomföra moment på regional och lokal nivå. I en fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp har regionala och lokala aktörer övat roller och ansvar samt användning av regelverk och arbetsformer för samverkan.

Människor
Människor
Från vänster: Representanter från ett antal deltagande aktörer: Thomas Karlsson, Försvarsmaktens Mellersta militärregionstab, Camilla Fagerberg Littorin, Länsstyrelsen Dalarna, Emilie Orring, Region Uppsala, Veronica Lauritzsen, Länsstyrelsen Gävleborg, Anders Flanking, Länsstyrelsen Gotland, Beatrice Ask, Länsstyrelsen Södermanland, Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen Stockholm, Ulrica Gradin, Länsstyrelsen Västmanland samt Mattias Ardin, P18. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län

I november 2021 slutfördes ett av de två kvarvarande regionala övningsmomenten inom ramen för TFÖ 2020. Övningsmomentet kunde inte genomföras tidigare på grund av pandemin, men har nu utförts och för Försvarsmaktens Mellersta militärregionstab är övningen avslutad. Nu väntar erfarenhetshantering som kommer att bli underlag för fortsatt förmågebyggnad, både enskilt och tillsammans med andra.

– Vi har höjt vår egen organisations kunskap, förståelse och förmåga kring att verka i både skärpt och högsta beredskap, det vill säga i såväl krigsfara som krig. Vi har också diskuterat utmaningar kring att gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser tillsammans med andra aktörer. Nu kommer vi att dra erfarenheter av övningen och identifiera utvecklingsbehov för att ytterligare stärka vår förmåga till totalförsvar, säger överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta Militärregionen, och fortsätter:

– Övningen har vidare skapat förutsättning att starta och utveckla vår gemensamma planläggning, vilket är nödvändigt för att åstadkomma bästa totalförsvarseffekt.

Övningar är en viktig del av totalförsvarsutvecklingen

Mot bakgrund av det osäkra och instabila omvärldsläget med en komplex hotbild beslutade riksdag och regering 2015 att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och alla i samhället har en roll i totalförsvaret. Totalförsvaret utgör en del av den tröskeleffekt som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Inom ramen för totalförsvarsarbetet har Sveriges myndigheter som uppgift att utveckla den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig.

I december 2020 fattade riksdagen ett nytt totalförsvarsbeslut för perioden 2021-2025.  MSB och Försvarsmakten har ett gemensamt uppdrag att fortsätta främja totalförsvarsutvecklingen. Övningar är en viktig del av denna utveckling liksom utbildning och samverkan.