Röjdykarna genomförde miljöoperation i Skåne

Röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen har under den gångna veckan genomfört en miljöoperation i Finjasjön utanför Hässleholm. Det är gammal dumpad ammunition som har kontrollerats och dokumenterats för bedömning om vidare hantering. Operationen är nu avslutad och röjdykarna är åter i hemmabasen Skredsvik.

Att leta ammunition ger bra mängdträning till Fjärde sjöstridsflottiljens röjdykare. Foto: Försvarsmakten
Det mesta av arbetet sker under vattnet, med en vakande båt på ytan. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Fram till 1950-talet förstördes ammunition genom att fällas i sjöar runt om i Sverige. Det här var då en fastställd metod men idag vet vi bättre. Försvarsmakten arbetar aktivt med att åtgärda gamla synder och Fjärde sjöstridsflottiljen genomför regelbundet miljöoperationer där dumpad ammunition kartläggs och bedöms.

− Det här är en del i det systematiska städandet. Just den här insatsen går ut på att titta och dokumentera. Samtidigt får våra operatörer möjlighet till mängdträning, så från min synvinkel är det här väldigt positiv verksamhet, säger Rasmus Andersson, gruppchef för röjdykarna på plats vid Finjasjön.

Undersökt och samlat in data

Flottiljen har varit i Finjasjön tidigare och syftet med det här besöket var framförallt att undersöka hur ammunitionen påverkats av tiden på botten. För att hitta ammunitionen används både sonar och dykare i vattnet. Den data som samlas in skickas till Försvarsmaktens miljöprövningsenhet för vidare bedömning om eventuell åtgärd.

− Ammunitionen är inte farlig där den ligger just nu, på det här djupet. Det är först om man skulle börja lyfta på lådorna och påverka utifrån som det skulle kunna hända någonting. Det vi kan se är att det inte skett någon förändring sedan sist vi var här och det tyder på att lådorna ligger bra där de ligger, säger Rasmus Andersson.

Lång erfarenhet

Röjdykarna har lång erfarenhet av att hantera explosiva ämnen i vatten. Varje år omhändertas föremål som hittas längs kusten eller i sjöar och vattendrag och som skulle kunna utgöra en fara för människor, djur och natur. Den som hittar oexploderad ammunition (OXA) eller andra föremål av explosiv karaktär ska kontakta Polisen, Kustbevakningen eller Försvarsmakten. Det är viktigt att aldrig vidröra explosiva föremål, men det är bra om platsen kan märkas upp.

Försvarsmaktens miljöarbete

Försvarsmakten arbetar mot hållbar ekologisk utveckling. Vår huvuduppgift är att föra väpnad strid, värna Sveriges intressen och medverka i fredsfrämjande insatser, men i tider av fred ska vi minska vårt ekologiska fotavtryck.

För att göra det bedriver vi strategiskt miljöarbete inom många olika områden så som forskningsprojekt, internationella miljösamarbeten, miljöledning, materielsystemutveckling och miljöutbildning.

Arbetet utgår ifrån lagar och förordningar, Sveriges nationella miljökvalitetsmål, Försvarsmaktens miljöledningsinstruktion, försvarsmaktens miljöpolicy och interna miljömål.

Utmaningar och förbättringsområden finns naturligtvis. Men det är vår övertygelse är att de miljöåtgärder och miljöprojekt som genomförs inom Försvarsmakten, bidrar till att kommande generationer ska ha en rik miljö att leva i.