Must får bättre förutsättningar att bidra till Sveriges säkerhet

2018 var ett intensivt år för Must. En osäker omvärld, ett ökat säkerhetshot och totalförsvarsutvecklingen är några faktorer som bidragit till detta. Detta framkommer i Musts årsöversikt för 2018.

Must årsöversikt.
Must årsöversikt.
Foto: Försvarsmakten

– Det osäkra omvärldsläget tydliggör vikten av en effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst. Jag kan konstatera att våra tjänster och vår kompetens är mer efterfrågad än på länge. Under 2018 rekryterade vi många nya skickliga medarbetare och behovet av ytterligare tillskott särskilt på it-området är fortfarande stort, säger generalmajor Gunnar Karlson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

I årsöversikten lyfter Must fram flera viktiga händelser och ämnesområden där verksamheten var särskilt intensiv under det gångna året.

Ökat fokus på säkerhet

2018 fattade riksdagen beslut om en ny säkerhetsskyddslag som ska börjar gälla 1 april 2019. Lagen innebär en skärpning av säkerhetsskyddet och är en anpassning till dagens hotbild och behov. Den omfattar alla aktörer, både privata och offentliga, som har verksamheter med betydelse för Sveriges säkerhet.

– Den nya lagen är ett stort steg i rätt riktning. Den ger säkerhetstjänsten betydligt större muskler och därmed bättre förutsättningar att bidra till skyddet av Sveriges mest skyddsvärda verksamheter, säger Gunnar Karlson.

Under fjolåret infördes nya regler för myndigheters utkontraktering (outsourcing) där hemliga uppgifter ska förvaras hos leverantören. Syftet är att förebygga att skyddsvärden med betydelse för Sveriges säkerhet exponeras. Must ansvarar för att så kallat samråd sker för de myndigheter inom försvarssektorn som vill utkontraktera.

Resultatet från det första året visar bland annat att antalet upphandlingar har minskat. Detta kan bero på att myndigheterna oftare än tidigare väljer att låta leverantörerna hantera hemliga uppgifter i myndighetens lokaler istället för hos leverantören. En annan erfarenhet är att kvaliteten på de säkerhetsanalyser som genomförs behöver förbättras. Även myndigheternas styrning av säkerhetsskydd vid utkontraktering behöver bli ännu bättre.

Must bedömer hoten

En förutsättning för att kunna göra bra bedömningar om hoten och sårbarheterna är att ha en väl fungerande underrättelseinhämtning och en tydlig analys av såväl gränsöverskidande hot och fenomen, som utvecklingen i omvärden och i insatsområdena.

– Under 2018 har Musts kunnat stödja förbandschefen i Mali med förvarningar om hot, vilket bidragit till att relevanta skyddsåtgärder kunnat vidtas.

Must skriver också om att de rysk-amerikanska relationerna har försämrats på ett flertal områden
under 2018.

– Utvecklingen i närområdet kommer de närmsta åren fortsatt att präglas av motsättningar mellan Ryssland och Nato och det finns idag få tecken på att aktörerna är beredda att närma sig varandra för att hantera säkerhetsutmaningarna.

Must följer också utvecklingen i Kina och landets agerande på den säkerhetspolitiska-, ekonomiska- och militära arenan. Must konstaterar att Kina försöker att få ett allt större internationellt inflytande och vill vara med och utforma den globala arenans spelregler.

I årsöversikten framhäver Must att cybersäkerhet är en strategisk angelägenhet med grundläggande betydelse för fred, säkerhet och global utveckling. Under 2018 har samarbete om cybersäkerhetsfrågor ökat och motåtgärder mot cyberhot stärkts. I ett totalförsvarsperspektiv är dessa frågor mycket viktiga och Must stödjer olika delar inom totalförsvaret med kunskap.

– Det finns dock mycket kvar att göra och det öppna, säkra och fredliga internet som vi under några årtionden vant oss vid kommer vi framöver inte kunna ta för givet.

Must får en ny chef 2019

Efter drygt sex år som chef för Must går Gunnar Karlson i pension under våren 2019. Lena Hallin tar då över som chef, men redan under hösten 2018 klev hon in som vikarierande ställföreträdande chef. I årsöversikten lyfter hon fram några av de utmaningar som hon ser framöver.

– Globaliseringen ökar beroenden och parallellt med det ökar även hot och sårbarheter. Därmed kommer cybersäkerhetsfrågor, fortsatt teknikutveckling och artificiell intelligens att vara mycket viktiga frågor framöver. Aktiviteter i gråzonen kan snabbt eskalera eller ändra skepnad och det gäller att tidigt kunna identifiera förändringar i ”normalbilden”. Fortsatt samarbete mellan olika myndigheter, men även med företag, kommer att vara viktigt för att vi ska kunna öka vår motståndskraft och minska vår sårbarhet, säger Lena Hallin.

– Jag är glad och stolt över att inom kort få leda Must. Vi har otroligt kompetenta och engagerade medarbetare som varje dag jobbar för att vår regering och vår överbefälhavare ska ha bästa möjliga beslutsunderlag och för att bidra till det som vår vision ger utryck för: Ett säkert Sverige i en osäker värld.