”Vi har inte råd att bortse från halva befolkningen”

Ledarseminarium Gender

Under 18-19 juni anordnar Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) det återkommande ledarseminariet för Gender. Fokus är införandet av genderperspektiv i militära operationer och hur denna förmåga bidrar till de övergripande politiska, militärstrategiska och operativa målsättningarna. Seminariet som är inriktat på flaggofficerare, ambassadörer och andra civila ledare på motsvarande nivå, genomförs på Försvarshögskolan

Seminariets ordförande, konteramiral Jennifer Bennett från Kanada, i mitten. Foto: Jan Gustafsson/Försvarsmakten

– Om vi vill nå våra målsättningar i det komplexa landskap som är verklighet för dagens militära operationer har vi inte råd att bortse från mer än halva befolkningen. Vi har sett hur genderperspektiv som verktyg bidrar till effektiviteten i våra insatser. Genom att identifiera förbisedda grupper av befolkningar, förstå deras situation och specifika behov och implementera lösningar, ökar möjligheterna till lyckade insatser, säger seminariets ordförande, konteramiral Jennifer Bennett från Kanada. 

Seminariet har målsättningen att öka deltagarnas kunskap om hur genderperspektiv kan intergreras i planeringen, utförandet och utvärderingen av militära operationer, såväl på strategisk som operativ nivå. Kvinnors deltagande i militära-, stabiliserande- och fredsbevarande  insatser är viktiga och påtalas i FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (och relaterade resolutioner) om Kvinnor, fred och säkerhet.

– Resolution 1325 försöker komma till rätta med den mycket påtagliga och oproportionella påverkan som väpnade konflikter har på kvinnor och flickor, inte minst när det gäller konfliktrelaterat sexuellt våld, samt kvinnors undervärderade roll i konfliktförebyggande och fredbevarande arbete. Min förhoppning är att seminariedelltagarna återvänder till sina hemmanationer med kunskap om hur de kan implementera 1325 och förståelse för betydelsen av militärens fulla engagemang i detta, säger konteramiral Bennett.