Planering för framtida förmågor

På uppdrag av regeringen lämnar Försvarsmakten i dag en delrapport inom den så kallade Perspektivstudien. Studien ska beskriva Försvarsmaktens utveckling fram till 2035. Underlaget i den nu lämnade rapporten beskriver en stegvis ökning av den operativa försvarsförmågan för att kunna möta framtida händelseutvecklingar efter 2020. Underlaget ska även bidra till försvarsberedningens arbete att ta fram en försvarsinriktning för 2021-2025.

Det budgetunderlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen i februari i år visar att den operativa förmågan viker från 2020 om det inte tillförs ytterligare resurser. Försvarsmakten konstaterar också att hoten i perioden fram till 2035 förväntas bli svårare att identifiera, mer komplicerade att hantera och mer mångfacetterade vilket gör planeringsarbetet mycket komplext. Den militärstrategiska analysen konstaterar ett behov av långsiktigt hållbara beslut för att hålla risktagningen på en rimlig nivå. För att hantera riskerna krävs både förändrade och vidareutvecklade förmågor.

− Rapporten beskriver den väg Försvarsmakten vill gå för att från 2020 stegvis bygga upp den operativa förmågan. För att hantera en allt mer svårbedömd omvärldsutveckling måste Försvarsmakten ha både stor anpassningsförmåga och flexibilitet, hög tillgänglighet och operativ rörlighet. Perspektivstudien tar sikte på 2035 och de förmågor som Försvarsmakten behöver i framtiden, men redan nu behövs långsiktiga beslut för att skapa förutsättningar i rätt riktning, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Perspektivstudien omfattar beskrivningar av omvärldsutvecklingen, erfarenheter från Försvarsmaktens försvarsplanering, den långsiktiga ekonomin och Försvarsmaktens utveckling. Perspektivstudien är även ett viktigt underlag för nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut. I december 2016 och mars 2017 lämnade Försvarsmakten tidigare delrapporter till regeringen. Slutrapporten lämnas 22 februari 2018.