Säker kommunikation på agendan

Cirka 140 deltagare från många olika myndigheter har samlats i Göteborg. En av dagens punkter är att diskutera hur man mellan myndigheterna tekniskt kan dela information som är hemlig för utomstående. Det är en del i den uppgift om totalförsvarsplanering som regeringen gav ut i slutet av förra året.

Militära och civila signalskyddschefer från region väst och syd lyssnade på Peter Eidegrens inledning. Foto: Göran Hjert/Försvarsmakten

I december gav regeringen Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  i uppgift att börja ta fram ett förslag till gemensam syn på principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst krig. Senast 10 juni ska detta förslag redovisas.

– Uppgiften vi fick av regeringen innebär att vi tillsammans med övriga myndigheter intensifierar totalförsvarsplaneringen. Försvarsplaneringen pågår sedan tidigare i Försvarsmakten men nu är det i ramen för totalförsvaret. Vi har ett mycket bra samarbete med bland annat länsstyrelsen, där vi sedan flera år redan samarbetar med krishantering, säger Fredrik Ståhlberg som är chef för militärregion Väst och leder detta arbete i regionen.

Försvarsmakten har tillsammans med MSB och FRA, Försvarets radioanstalt, arrangerat och bjudit in till den här dagen som handlar om hur myndigheter ska kunna dela sekretessbelagd data. Inbjudan har gått till signalskyddschefer i olika myndigeter med regional verksamhet i västra och södra Sverige.

– Inom ramen för totalförsvarsplaneringen ska alla myndigheter inom Totalförsvaret gemensamt ha förmåga att delge och hantera hemlig information, säger Peter Eidegren från MUST, militära underrättelsetjänsten.

Deltagarna kommer från myndigheter som exempelvis Polisen, SMHI, Tullen och Trafikverket och programmet innehåller bland annat aktuell information från MUST och FRA.

En del i uppgiften från regeringen är att göra en bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter och en bedömning av myndigheternas möjligheter att tillhandahålla stöd. För signalskyddscheferna innebär detta bland att se på om vi kan dela sekretessbelagd data och i så fall hur. Kan de övriga myndigheterna förvara sekretessbelagd data enligt Försvarsmaktens krav på hemlig information och hur förmågan hos alla aktörer ska öka, är två andra frågor som diskuterades under det gemensamma mötet.
– Det är signalskyddscheferna vid dessa myndigheter som ska tillse att kommunikationen är säker, säger Göran Hjert signalskyddschef på Militärregion Väst.