Gemensam kampanj om informationssäkerhet riktad till landets myndigheter

Mot bakgrund av den ökade medvetenheten om dataintrång och andra IT-relaterade hot, har frågan om hur våra myndigheter och organisationer hanterar skyddsvärd information aktualiserats. Nu går Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ut med en gemensam informationskampanj om nyttan med att skydda sina informationstillgångar med nationellt godkända kryptosystem så kallade signalskyddssystem.

Signalskydd ska användas för att skydda information från obehörig insyn och påverkan när det gäller information som omfattas av sekretess och rör rikets säkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutar vilka civila myndigheter och samhällsviktiga verksamheter som kan få signalskyddssystem tilldelade, men man vill också göra landets myndigheter uppmärksamma på att skyddet kan ha stor relevans också i de fall där informationen inte direkt berör rikets säkerhet.

− Vi menar på att signalskydd är en av de viktigaste skyddsåtgärderna för att skydda myndigheters och andra organisationers information. Genom denna informationskampanj vill vi öka förståelsen och medvetenheten om signalskydd och med detta hoppas vi på en utökad användning av de signalskyddssystem som finns att tillgå, säger Lars-Göran Emanuelson, enhetschef för cybersäkerhet och skydd av kritisk informationsinfrastruktur vid MSB.