Kritik mot officersutbildningen

Universitetskanslerämbetet kom nyligen med en rapport där de utvärderar Försvarshögskolans (FHS) officersutbildning. I stort får utbildningen goda omdömen men rapporten lyfter även fram vissa brister när det gäller studenternas vetenskapliga förhållningssätt och metoder. Försvarsmakten och framförallt FHS analyserar just nu dessa synpunkter.

– Försvarsmakten välkomnar den oberoende granskning som gjorts. Det är glädjande att utbildningen i stort får goda omdömen. Så vitt jag förstår finns det inget ifrågasättande kring utbildningens innehåll och relevans. Vår uppfattning är att FHS utbildar duktiga officerare på alla nivåer och vi har fullt förtroende för att FHS arbetar för att stärka också den vetenskapliga grunden, säger Karl Engelbrektson, Försvarsmaktens utbildningschef.

Försvarsmakten har gemensamt med FHS kommit överens om att officersutbildningen ska utgå från professionens kärna och samtidigt bygga på högskolans principer om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Karl Engelbrektson konstaterar också att rapporten inte påverkar de nuvarande studenterna eftersom FHS fortfarande har rätt att utfärda officersexamen.
– Jag känner mig trygg med att FHS omhändertar synpunkterna för att säkerställa att utbildningen är godkänd även framöver.