Övervakning av sjöläget och närområdet, del tre -underrättelseinhämtning

Samtidigt som den stora marinövningen Northern Coast 2014 pågår i Finland, befinner sig signalspaningsfartyget HMS Orion till sjöss och bedriver underrättelseinhämtning. I samarbete med bland annat sjöövervakningscentraler i land och Försvarets Radioanstalt, FRA samlar fartyget in underrättelser om vad som sker i Sveriges närområde.

Det ryska signalspaningsfartyget Vasily Nikititch.
Det ryska signalspaningsfartyget Vasily Nikititch.
Det ryska signalspaningsfartyget Vasily Nikititch. Foto: Försvarsmakten

En ökad aktivitet i Sveriges närområde bevakas av flera resurser inom Försvarsmakten. En av dessa resurser är HMS Orion. Hon är med sin utrustning och besättningens kunnande en viktig del i Sveriges underrättelseinhämtning. Med mycket tid till sjöss bidrar hon till att Sverige har god information om vad som händer i närområdet.

I Sverige finns landbaserad, flygburen och fartygsburen signalspaning. Med fartygsburen signalspaning får man en längre uthållighet och närvaro i ett operationsområde medan flygburen signalspaning täcker större områden, på grund av sin flyghöjd, under kortare tid.

Ökad aktivitet

Aktiviteten de senaste åren, men framförallt den senaste tiden, har ökat. Ett förändrat uppträdande från våra grannländer är något som har observerats. Mycket tid till sjöss ger HMS Orion och hennes besättning goda möjligheter att skapa en normalbild av läget i Östersjön. Kontinuerligt utvärderas denna normalbild för att upptäcka avvikelser som kan vara intressanta för Sverige. Våra grannländer använder Östersjön som en naturlig plats för provturs- och övningsverksamhet. Till exempel ligger några av Rysslands främsta varv i Östersjön.

- Vi försöker hela tiden vara där det händer saker” säger fartygschefen Johnny Lund.

Efter Sovjetunionens upplösning gick nybyggnationen och underhållet av ryska örlogsfartyg ner. Dock fortsatte byggandet av örlogsfartyg för export, till bland annat Kina och Indien. De senaste åren har nybyggnationen av örlogsfartyg till Ryssland tagit ny fart. Det pågår en stor omsättning och utökning av den ryska marinen.

Mycket tid till sjöss

HMS Orion har sedan hon byggdes 1984 varit en naturlig del av Östersjöns vardag. Hon känns tydligt igen på den liggande cylinder hon bär ovanpå däcksbyggnaden. Cylindern skyddar en del av hennes utrustning och sensorer. Ombord på HMS Orion sker arbetet i samverkan med FRA:s personal. Fartyget har två besättningar som byter av varandra i syfte att fartyget ska vara till sjöss så mycket som möjligt. Besättningen har en bred kompetens inom till exempel; undervattensstrid, ytstrid och signalspaning.

- Ett sjömansöga ser saker som man inte gör utan vana och erfarenhet” säger fartygschefen Johnny Lund.

Sverige är inte ensamt om att ha signalspaningsfartyg i och kring Östersjön. Till exempel har Ryssland, Tyskland och Polen signalspaningsfartyg som övervakar våra övningar och vårt närområde. Allt för att kunna ge chefer ett bra underlag inför olika beslut.

HMS Orion ingår i Första ubåtsflottiljen och är stationerat i Karlskrona.