Försvarsmaktens delårsrapport inlämnad

Försvarsmaktens verksamhet har präglats av en intensiv övningsverksamhet och upprätthållande av beredskap för nationella insatser och hävdande av den territoriella integriteten. Det framgår av den redovisning som lämnades in till regeringen under fredagen.

Sveriges territoriella integritet har upprätthållits både till sjöss och i luften liksom beredskapen för nationella insatser. Med nuvarande beredskap, anpassad för att möta aktuellt läge i vårt närområde, följer ett ökat behov av tillgänglighet på materiel och personal sett i relation till tidigare omvärldsläge. Försvarsmakten har lämnat stöd till civil verksamhet 15 gånger och medverkat enligt lagen om skydd mot olyckor vid 22 tillfällen.

Parallellt med att den nationella beredskapen har upprätthållits har internationella insatser genomförts samt NBG (Nordic Battlegroup) 15 och insats i Mali förberetts.

I övrigt visar delårsrapporten att övningsverksamheten har varit intensiv med bland annat stabsövningen Viking med 2 500 deltagare från ett stort antal länder, övningen Sydstorm med cirka 2 500 soldater inklusive NBG-bataljonen, stridsflyg, helikoptrar och enheter från Finland och Danmark samt marinövningen SWEFINEX i samverkan med Finland.

Produktionsresultaten har i huvudsak varit enligt plan, resultatet påverkas främst av begränsningar när det gäller tillgång och tillgänglighet av materiel.

Den operativa verksamheten i Afghanistan avslutades i maj och Camp Northern Lights har överlämnats till afghanska myndigheter.

Den ekonomiska prognosen visar att anslaget för förbandsverksamhet överskrids med 110 miljoner kronor samtidigt som anslaget för internationella insatser underutnyttjas med cirka 180 miljoner kronor. Försvarsmakten bedömer att en balansering mellan anslagen ska kunna ske under hösten.

Intresset för att bli kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän är fortsatt stort och rekryteringen går bra, däremot krävs fortsatta ansträngningar för att rekrytera tidvis tjänstgörande. Avgångarna under grundläggande militär utbildning, GMU, har minskat under första halvåret. Fokus i arbetet ligger på att öka andelen som tar ett fortsatt engagemang direkt efter genomförd utbildning.