Effektivare övningar till sjöss

I en solig örlogshamn ligger korvetterna Karlstad, Nyköping och Malmö förtöjda. Inne i fartygen är man dock i strid med en motståndare, om än i simulerad form. Besättningen jobbar framför sina skärmar i stridsledningscentralen eller bekämpar bränder och andra skador.

Allt skyddstjänstpersonalen gör granskas och utvärderas. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Ett förinspelat scenario med fartyg, flyg och ubåtar rullar i stridsledningssystemet. Både egna och motståndarens styrkor upptäcks och klassificeras. Beroende på vilka insatsregler som gäller i det aktuella fallet, varnas eller bekämpas motståndaren. Just att agera rätt, enligt insatsreglerna, är något som är mycket viktigt i alla militära operationer. Det är inte bara att skjuta på allt, utan föregående varning, om det inte gäller självförsvar eller fullskaligt krig.

Att nå längre med rätt förberedelser

Scenariot som används i spelet kommer att vara samma, som det fartyget senare ska använda till sjöss när man övar på riktigt, men då med riktiga flygplan, fartyg och ubåtar.

- Simulering är absolut ingen ersättning för övning till sjöss, men man kan starta på en högre nivå och nå lite längre om man förbereder sig på rätt sätt. På så sätt tror vi att vi får bättre resultat i slutändan, säger Lars Gärtner som är sekond på HMS Karlstad

Förutom HMS Karlstads egen besättning, finns ett antal besättningsmedlemmar från systerfartyget Nyköping ombord. Deras uppgift är att studera och utvärdera hur man sköter sig. På så sätt utvecklar besättningarna varandra.

Fartyget skadas

En viktig del ombord är förmågan att kunna hantera skador på det egna fartyget. I spelet träffas fartyget och en del tekniska system slås ut. Då gäller det att kunna släcka bränder, stoppa vatteninträngning och laga eller gå över till reservsystem. På en tavla i stridsledningscentralen noteras alla skador och vilken påverkan dessa får. Fartyget måste alltid kunna fortsätta strida. Fartygschefen prioriterar hela tiden vilken dimension som är viktigast för fartyget just nu, ytstrid, luftförsvar eller undervattenstrid. Efter avslutat spel väntar utvärdering och förslag till framtida förbättringar.

Besättningarna på stridsfartygen i sjöstridsflottiljen kommer i år att öva mer i simulatorer än tidigare år. Anledningarna till detta är dels att ekonomin i år inte tillåter lika mycket övningstid till sjöss som tidigare, men en tro på att förberedelser ger högre effektivitet vid övningar till sjöss, ligger också bakom.