Vaktparaden, oavsett om den är beriden eller sker till fots, innehåller alltid en muntert spelande musikkår. Och längst fram går regementstrumslagaren.

Traditionen med militärmusik sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Musiken vid Livgardet var från början främst avsedd för signalgivning i krig och fred. Den medverkade även tidigt i ceremoniella sammanhang men också i nöjeslivet.

Musiken hade en betydande roll vid Livgardet. Så pass att en särskild musikkassa redan under 1700-talet inrättades. Den medgav att vissa musiker kunde tillföras utöver de som regementets organisation medgav, bland andra en särskild musikdirektör. Musikerna vid Livgardet kom också att engageras i Stockholms civila musikliv. Många var till exempel knutna till hovkapellet. 

Från 1800-talets början blev Livgardets musikkår ett stående inslag i Stockholms konsertverksamhet. Det var dessutom inte bara stockholmarna som fick njuta av gardesmusikanterna. Kåren genomförde flera konserter både utanför huvudstaden och utomlands. Särskilt minnesvärd var en turné till London 1871 då musikkåren vann en konserttävlan mot andra militärmusikkårer från flera länder. 

Fänrik Gustafschiöld anmäler högvakten 1838, teckning av Fritz von Dardel.
Fänrik Gustafschiöld anmäler högvakten 1838, av Fritz von Dardel, ägs av Officerskårens stiftelse. Foto: Åke Öhrström/Försvarsmakten

Vaktstyrkans marsch

Högvakten var länge förbehållet bara Livgardet. Först mot slutet av 1700-talet utökades antalet gardesförband som också fick ansvara för högvakten. Vaktstyrkans marsch under musik till Kungliga Slottet för vaktavlösning tillkom vid ungefär samma tid. Eftersom detta skedde i parad blev det naturliga namnet på denna begivenhet vaktparaden. Den var synnerligen populär bland stockholmarna och musikkåren med sin regementstrumslagare i spetsen var särskilt uppskattade.

En legendarisk regementstrumslagare hette Oskar Ferdinand Herrmann, men i folkmun kallades han för Vackre Herrmann. I tjugo år och dryga fyra tusen gånger ledde han vaktparaden under åren 1862 till 1882. Vackre Herrmanns outplånliga intryck på inte minst stadens kvinnliga åskådare kommenteras i Georg Dardels teckning med kommentaren ”Låt dem plågas”.

Under senare delen av 1900-talet skedde omvälvande förändringar av hela militärmusiken vilka också drabbade Livgardet. 1956 ersattes Svea livgardes musikkår av Arméns musikkår i Stockholm. I praktiken rörde det sig om ett namnbyte för musikerna var desamma och de bar fortfarande regementets uniform. 1971 upphörde hela den militärmusikaliska organisationen och ersattes med den helt civila regionmusiken. Dess kapacitet skulle till 60 procent ägnas åt det allmänna musiklivet. Resterande 40 procent ställdes till försvarets förfogande.

Målning med vaktparaden och trumslagaren Vackre Herrmann.
Vackre Herrmann och vaktparaden passerar Kungsträdgården cirka 1873. Foto: Josef Wilhelm Wallander, Stockholms stadshus

Värnpliktiga musiker

Ordningen med regionmusiken kunde dock inte helt tillgodose behovet av musik vid den statsceremoniella verksamheten. 1982 upprättades därför en försöksverksamhet med värnpliktiga musiker kallad Arméns musikpluton. Plutonen utvidgades 1994 till Arméns musikkår. Den ingår numera i Livgardet och på så sätt kan man säga att Livgardet återfått sin musikkår, låt vara att den bär gamla Göta livgardes uniform.

Livgardet har numera två regementsmarscher, Svea livgardes marsch och Livregementets dragoners marsch. Den förstnämnda är äldst och komponerad omkring 1830 av den tyske militärmusikern Wilhelm Körner. Från samma tid har den också varit Svea livgardes särskilda regementsmarsch. Bevarat notmaterial visar dock att flera marscher genom tiderna ägnats Livgardet allt från senare delen av 1600-talet och framåt. En känd melodi kommer från 1700-talsmarschen Gardie Marche som lånat musiken till Bellmans Undan ur vägen, Fredmans epistel nr 38. En mycket uppskattad marsch blev Svea livgardes defileringsmarsch komponerad 1950 av regementets dåvarande musikdirektör Ille Gustafsson.

Idag finns tre professionella, heltidsanställda musikkårer i Försvarsmakten: Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår. De tillhör enheten Försvarsmusiken vid Livgardet. Dessutom finns Hemvärnets 25 musikkårer. Musikkårerna genomför över 400 uppdrag varje år, allt ifrån statsceremonier till sittande konserter. Och än idag finns alltid en musikkår med i vaktparaden. 

Läs mer: Försvarsmusiken vid Livgardet

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat
Vaktbyte beridna högvakten löser av högvaktssoldater från I19.
Fakta militärmusik

Musik vid med militär verksamhet är en mycket gammal företeelse.

Förr skulle instrumenten förmedla order i form av signaler. Den skulle också uppmuntra soldaterna och ge glans åt den ceremoniella verksamheten.

För detta använde infanteriet främst trummor och pipor medan trumpeter och pukor var förbehållet rytteriet.

Under 1600-talet tillkom andra instrument som oboe och skalmeja vilket medförde att militärmusiken även kunde spela harmonimusik. Fullt utvecklad blev denna först under 1800-talet.

Tapto blåses vanligtvis som en signal för nattvilan. Men det användes ursprungligen för att markera att korken ska på dryckeskärlet.