UNPROFOR – Kroatien, Bosnien och Makedonien

Stabskompaniet JK organiserades våren 1992 och grupperades i Sarajevo där UNPROFOR:s stab etablerades. Efter krigsutbrott i Sarajevo omgrupperades förbandet via Belgrad till Zagreb där personal ingick i Croatian Command. I kompaniets numerär ingick även stabsofficerare i UNPROFOR/UNPF:s stab samt garnisonschef med stab för FN:s stora underhållsbas vid flygplatsen Pleso i Zagreb.

Efter omorganisationen 1995 ingick förbandet i UNCRO och avslutningsvis i UNTAES. I Macedonian Command bemannade Sverige vissa stabsbefattningar. I den nordiska bataljonen (NORDBAT) svarade Sverige för del av bataljonens ledning, ett skyttekompani och vissa stabs- och underhållsenheter. Skyttekompaniet överfördes till BA02 i Bosnien och ersattes i NORDBAT av ett skandinaviskt kompani där en svensk skyttepluton ingick. 

I Bosnian and Hercegovina Command ingick en mekaniserad bataljon med mera som kallades NORDBAT 2 (NORDBAT fanns redan i Makedonien). Bataljonen innehöll inledningsvis ett stabs- och trosskompani, tre mekaniserade skyttekompanier och två danska enheter varför ställföreträdande bataljonschef liksom några stabsofficerare var danskar. 

Danmark bidrog med ett stridsvagnskompani och en flygsamverkansgrupp. I stridsvagnskompaniet ingick bland annat tio stridsvagn Leopard 1A5. Stridsvagnskompaniet var i strid såväl under BA02 som BA03. På grund av det geografiska ansvarsområdets storlek förstärktes NORDBAT 2 under våren 1994 med ett skyttekompani från NORDBAT i Makedonien. 

Norge bidrog till det nordiska inslaget till UNPROFOR med ett sjukhus och ett transporthelikopterförband med förmåga att flyga under nästa alla väderförhållanden. De var grupperade väster om Tuzla stad i anslutning till det danska stridsvagnskompaniet. När UNPF etablerades i mars 1995 övertog UNPROFOR Bosnia-Herzegovina Command namnet UNPROFOR. 

BA05 hade den danske översten Hvidberg som bataljonschef fram till dess NATO övertog operationen. Den 20 december 1995 blev bataljonen helt svensk.