UNEF II – Egypten

I samband med kriget 1967 tvingades UNEF att lämna Gazaområdet och Israel ockuperade Sinai fram till Suezkanalen. UNTSO etablerade observationsplatser i anslutning till kanalen. Den 6 oktober 1973 anföll Egypten överraskande över kanalen. Efter en överenskommelse om vapenvila den 23 oktober gav Säkerhetsrådet Generalsekreteraren i uppgift att sända ytterligare observatörer till området.

Sovjet var beredd att sända trupp till området för att övervaka vapenvilan vilket USA starkt motsatte sig. UNEF II etablerades för att övervaka eldupphör mellan egyptiska och israeliska förband. Som chef för UNEF II avdelades chefen för UNTSO.

UNEF II stab bemannades inledningsvis av observatörer. De österrikiska, finska och svenska förbanden i UNFICYP i Cypern avdelade trupp. Den tjänstgörande svenska bataljonen 50C i Cypern var under avlösning och förtruppen från den avlösande bataljon 51C hade redan anlänt till Cypern när order kom att omgruppera 50C till Sinai. Huvuddelen av bataljonen, ca 185 personer, var på plats i Sinai inom tre dygn efter order. 

Den beredskapsbataljon som var under utbildning i Linköping, FN-bataljon 23B, fick order om att utgöra bataljon 52M och efter snabb utrustning var förtrupp på plats i Sinai inom några få dagar. Bataljon 51C/M återvände till Sverige efter tre veckor i Sinai. Bataljon 52M kompletterades med ytterligare ett skyttekompani och ersättningspersonal för de ur bataljon 23B som valt att inte åka till Sinai, 250 man anlände efter en månad. 

Som en följd av avtalen från januari 1974 samt september 1975 övervakade UNEF II tillbakadragandet av de egyptiska och israeliska styrkorna och kontrollerade restriktionszoner i anslutning till Suezkanalen. I samband med att UNIFIL etablerades 1978 i Libanon överfördes ett sammansatt kompani med mera från bataljon 68M att verka i Libanon under omkring två månader. 

1979 kunde Egypten och Israel med diplomatiskt stöd från USA skriva under ett fredsavtal och därmed avvecklades UNEF II. Sverige medverkade under UNEF II avvecklingsfas varför Sverige kom att bli sista förband som lämnade området.