Unisfa – Sudan

Den 9 juli 2011 delades Sudan i två delar: Sudan och Sydsudan. Delningen föregicks av många år av inbördeskrig och lokala konflikter, inte minst i det oljerika Abyeiområdet som ligger på gränsen mellan Sudan och Sydsudan.

Unisfa-personal i Sudan. Foto: Försvarsmakten

Abyeiområdet bedömdes utgöra ett fortsatt hot mot internationell fred och säkerhet trots att de blivande grannländerna tecknade en överenskommelse om en demilitariserad zon den 21 juli 2011. FN:s säkerhetsråd fattade därför beslut om att inrätta Unisfa (United Nations Interim Security Force for Abyei) för en period om inledningsvis sex månader. Unisfas huvuduppgift var att övervaka tillbakadragandet av sudanesiska och sydsudanesiska militära styrkor från Abyeiområdet enligt överenskommelsen.

Unisfas militärobservatörer kom från cirka 40 olika länder. De övervakade säkerheten i Abyeiområdet och samlade in information om tillståndet för den återvändande civilbefolkningen. Det svenska bidraget till missionen omfattade en militärobservatör och avslutades hösten 2011.

Unisfas militära insats bestod uteslutande av etiopiska soldater. De gavs auktoritet att förbehållslöst skydda civila i Abyei-området som hamnade under direkta hot. De kunde också vidta nödvändiga åtgärder för att skydda Unisfa- och FN-personal samt deras byggnader och utrustning. De skulle även säkerställa rörelsefrihet för övriga FN-organisationer, humanitära hjälporganisationer och observatörer.