UNCRO – Kroatien

UNCRO uppstod ur UNPROFOR Croatian Command när UNPROFOR i februari 1995 omorganiserades till UNPF med underlydande enskilda missioner.

Under sommaren 1995 genomförde kroatiska armén en militär operation och fördrev kvarvarande serber. Därmed omöjliggjordes FN:s uppdrag att skydda de i Kroatien boende serberna och UNCRO stängdes.