Nytt budgetunderlag inlämnat

Översyn av tillväxttakt för brigader, utökningar av luftvärnsförmåga, utökat
antal värnpliktiga samt fler till officersutbildningar är några av de delar som
ingår i Försvarsmaktens nya budgetunderlag för 2025.

Tre flygplan över hav
Tre flygplan över hav
JAS 39 Gripen i samverkan med norska och finska flygvapnet. Foto: Försvarsmakten
En parad med officerare
Examensceremoni för 228 kursen på officersprogrammet samt Sofu. Ceremonin hölls på Militärhögskolan Karlberg framför överbefälhavaren, stridskraftschefer, förbandschefer och anhöriga. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Fyra militärer med ett luftstridsvapen
En luftvärnsstridsgrupp, från Luftvärnsregementet (Lv 6) placerar luftvärnssystem i Göteborg, som en del i en beredskapsoperation. Luftvärnsstridsgruppen grupperade luftvärnssystem 103 (Patriot) och eldenhet 98 (Robot 98) med stödsystem på flera platser i Göteborgsområdet. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Den 6 maj 2024 gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med ett nytt budgetunderlag för 2025. Av regeringens uppdrag framgår att myndigheten ska:

  • utgå från det tidigare lämnade budgetunderlaget för 2025.
  • omfatta förslag på åtgärder med utgångspunkt i ett antal förslag från Försvarsberedningen.

Mot bakgrund av detta lämnar Försvarsmakten den 5 juni 2024 in ett nytt budgetunderlag för 2025 till regeringen.

Efter regeringens proposition till riksdagen och riksdagens beslut kommer vi gå in i ett nytt försvarsbeslut efter årsskiftet. I takt med att Natos gemensamma operationsplanering fördjupas kommer kraven allt mer tydliggöras varför Försvarsmakten bedömer att det under kommande år finns ett stort behov av flexibilitet i den planering som beslutas.

– Försvarsmakten ansätter medvetet en mycket hög ambition.
Osäkerheter i planeringen – till exempel vad gäller rekrytering av personal, anskaffning av materiel och utveckling av infrastruktur – ökar över tid. Omvärldsutvecklingen kräver av oss att vi, och de aktörer som
ska åstadkomma målsättningarna tillsammans, gör allt för att nå uppsatta mål, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Planerade satsningar på nya förmågor
Det nya budgetunderlaget innebär sammantaget att Försvarsmakten utvecklar en högre grad av interoperabilitet, förmåga att verka inom ramen för Natos ledningsstruktur, en högre uthållighet och en bättre tillgänglighet. Exempel:

  • Ökat fokus på luftförsvar och att kunna ingå i Natos integrerade luft- och robotförsvar.
  • Ökad förmåga att både använda och försvara sig mot obemannade farkoster.
  • Ökad förmåga att kunna verka med stridskrafter utanför Sveriges gränser.

Ett starkare försvar
Myndighetens utgångspunkt har varit att budgetunderlaget från den 1 mars 2024 i största möjliga utsträckning ska bibehållas. Försvarsmakten har därutöver, inom de av regeringen angivna styrningarna om ekonomiska planeringsramar och fördelning av dessa, omhändertagit så mycket som möjligt av de av Försvarsberedningens förslag som regeringen pekat ut i sitt uppdrag.

Försvarsmakten konstaterar efter att ha granskat genomförbarheten i den helhet som bildas av Försvarsmaktens militära råd, efterföljande budgetunderlag samt regeringens anvisningar för detta budgetunderlag, att planen är genomförbar. Dock är det, med givna förutsättningar, inte möjligt att till fullo genomföra samtliga förslag.

– Den stora förstärkningen av försvarsförmågan ligger i tidigare underlag som Försvarsberedningen har bejakat. Därutöver har Försvarsmakten, inom ramen för tilldelad ekonomi, omhändertagit så mycket som möjligt av de av Försvarsberedningens förslag som regeringen pekat ut i sitt uppdrag till oss. Nu återstår att se hur regeringens proposition till riksdagen ser ut och hur det kommande försvarsbeslutet slutligen utformas i styrningar till myndigheten, säger generaldirektör Mikael Granholm.

Försvarsmaktens tidigare rekommendation kvarstår om att fortsatt beredning av högre ambitionsnivåer bör genomföras. Den planering som nu beskrivs, utifrån regeringens anvisningar, behöver ses som ett steg i en långsiktig utveckling och inte som ett slutmål.