Rekordstort antal ansökningar till grundläggande officersutbildning

Antalet ansökningar till grundläggande officersutbildning har varit rekordstort under 2024. 
Drygt 1 700 har sökt utbildningen och av dessa har hittills 900 uppfyllt antagningskraven. Alla dessa har erbjudits en utbildningsplats.

Officersprogrammet
Officersprogrammet
Examensceremoni för officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg 2023. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

– Med ett försämrat omvärldsläge gör Försvarsmakten sitt yttersta för att öka försvarsförmågan, så väl med rätt personalvolymer som med rätt kompetenser. Det är därför mycket glädjande att antalet ansökningar ökat och att fler antas till officersutbildningarna, säger generalmajor Michael Cherinet, Försvarsmaktens utbildningschef.

650 väntas inleda utbildning

Ansökningarna i den andra antagningsomgången håller fortfarande på att behandlas. Därför är det för tidigt att säga exakt hur många av de som ansökt som kommer att påbörja utbildningen. Utifrån tidigare statistik bedömer Försvarsmakten dock att cirka 650 av dem som antagits kommer att påbörja utbildning, varav upp till 100 blivande reservofficerare. Antalet antagna väntas därmed öka med 24 procent jämfört med 2023.

Tre typer av officersutbildning

Grundläggande officersutbildning innefattar specialistofficersutbildning, reservofficersutbildning samt reservspecialistofficersutbildning.

– Vi har arbetat nära Försvarshögskolan och kraftsamlat för att maximera antagningarna både till grundläggande officersutbildning samt officersprogrammet. Vi har också genomfört en särskild översyn för att maximera antalet utbildningsplatser på försvarsmaktens skolor, med bibehållen kvalitet i utbildningen. Där har försvarsgrenar och stridskrafter gjort en fantastisk insats, säger kommendör Anna-Karin Broth, chef för utbildningsavdelningen vid Försvarsmaktens genomförandeenhet.

Då fastställs det totala antalet

Den 18 juni antas de sökande ur den andra antagningsomgången. Då  fastställs det totala antalet antagna till den grundläggande officersutbildningen.

Sökande till officersprogrammet på Försvarshögskolan får sina antagningsbesked 28 maj.