Försvarsmakten höjer terrorhotnivån

Försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Myndigheten följer därmed Säkerhetspolisens bedömning att det finns ett hot mot hela samhället och att detta kommer att kvarstå under en längre tid.

Thomas Nilsson
Thomas Nilsson
Generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

– Att vi höjer terrorhotnivån är inte föranlett av något specifikt hot mot Försvarsmakten eller dess personal. Säkerhetspolisens bedömning är att terrorhotet ökat generellt för hela samhället och Försvarsmakten behöver anpassa sin verksamhet därefter, säger generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Försvarsmaktens terrorhotnivå omfattar endast Försvarsmaktens verksamhet.