Sydfront 21

Övning i skarpt läge

Arméövningen Sydfront 21 med 3 500 deltagare kommer att genomföras 25 april till 10 maj på övnings- och skjutfält i Västergötland, Småland och Skåne.
– Vi övar därför att vi lever i ett skarpt omvärldsläge. Samtidigt utmanas vi av covid, vi kommer att öva under svåra friktioner men det är då armén ska vara som bäst, säger arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson.

Printscreen från video om Sydfront
– Vi ska vara som bäst när vi prövas i svåra omständigheter. Det gör vi nu och därför genomför vi Sydfront, säger arméchefen Karl Engelbrektson Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Sydfront 21 är en mycket viktig övning för armén, av många anledningar.
I grunden handlar det om att armén, tillsammans med övriga Försvarsmakten, över tid ska kunna upprätthålla förmågan att försvara Sverige och delta i de nationella- och internationella insatser som regering och riksdag beslutat om.

För att klara det måste förbanden öva.

För de värnpliktiga är Sydfront också slutövning, som ska visa att de nått sina utbildningsmål och kan krigsplaceras efter muck. För de anställda soldaterna gäller det att befästa och utveckla redan inlärda förmågor.
Officerare som genomgår utbildning får under Sydfront den möjlighet till truppföring som också är ett krav för att de ska kunna ta sin examen.
Och kanske viktigaste av allt: arméförbanden får tillsammans öva att lösa sina krigsuppgifter.
Det är när alla förmågor sätts samman som den verkliga effekten uppnås.
Det är först då som armén blir farlig för en eventuell angripare.
Men det är också då som kraven på ledning, samband och samverkan är som störst.

För att klara det måste förbanden öva.

Under planeringen av Sydfront har mycket stor kraft lagts på att identifiera och analysera risker – och vidta åtgärder för att undanröja dessa – kopplat till den pågående coronapandemin.
– Vi kommer att öva samtidigt, men inte tillsammans i nya sammansatta grupper, förklarar arméchefen.
Det betyder att fysiska möten mellan de olika förbanden kommer att  minimeras så långt det är möjligt. Stridsvagnskompanierna från Skövde och Gotland kommer att duellera mot varandra i sina vagnar ute på övningsfälten, men aldrig träffas öga mot öga. Skyttekompanierna från Stockholm och skånska Revingehed kommer att leta efter varandra i sina sikten, men aldrig strida man mot man på nära håll.
Förbanden kommer att röra sig i sina egna ”bubblor” under hela övningen, och undvika att släppa in obehöriga utifrån.
– Vi genomför övningen anpassat och tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger arméhefen.
De dagliga övningsgenomgångarna, med representanter från alla deltagande förband, kommer i stor utsträckning att ske via videolänk. Det kommer att finnas sjukkvarter på övnings- och skjutfälten som är bemannade med arméns egen sjukvårdspersonal – dit sjuka övningsdeltagare kommer att transporteras med bussar endast avsedda för detta ändamål.
– Jag och mina medarbetare, officerare och soldater, är satta att försvara Sverige, vår demokrati och våra värderingar, och det uppdraget tänker vi fullfölja. För oss är det att ta ansvar för våra uppgifter. Det är mot den bakgrunden vi nu ska genomföra Sydfront 21, säger övningsledaren, överste Rickard Johansson.

Läs mer om övning Sydfront 21 här.