Antalet livsfarliga incidenter ökar på Försvarsmaktens övningsfält

Allmänhet som tar sig in på Försvarsmaktens övningsområden har blivit ett allt större problem. Detta trots att det är förbjudet och förenat med livsfara.

Två militärpoliser övervakar en övning med stridsvagnar.
Två militärpoliser övervakar en övning med stridsvagnar.
Att befinna sig på ett övnings- eller skjutfält när Försvarsmakten övar kan vara förenat med livsfara. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten

Fler människor än vanligt är ute och rör sig ute i skog och mark, både på grund av coronaviruset och det vackra vårvädret. Försvarsmaktens övnings- och skjutfält är natursköna områden med ett rikt växt- och djurliv. Därför är vissa av fälten öppna för allmänheten när Försvarsmakten inte övar. När Försvarsmakten å andra sidan övar råder det dock tillträdesförbud för allmänheten enligt Skyddslagen (2010:305).

– Grunden för tillträdesförbudet är att skydda allmänheten från den farliga verksamhet som vi bedriver när vi övar. Det är inte värt att riskera ditt liv för en promenad, säger fanjunkare Lars Unné som arbetar vid Försvarsmaktens skjutfält i Skåne.
Under den senaste tiden har antalet incidenter med obehöriga som tagit sig in på övnings- och skjutfält med rådande tillträdesförbud för obehöriga ökat. Oftast handlar det om ren okunskap eller oaktsamhet.

– Ett exempel är personer som vill rasta sina hundar på övningsfälten. När vi stoppar dom och berättar att fältet är avlyst, menar man ofta "att det gör väll inte någonting om man bara promenerar i kanten av fältet. Militären är ju bara i skogen." Det handlar om okunskap om vår verksamhet som kan få katastrofala följder, säger fanjunkare Unné.

På Försvarsmaktens skjutfält används skarp ammunition, och det är inte bara från automatkarbiner och stridsvagnar som ofta kan höras på långt håll. Exempelvis skjuts artilleri på långa avstånd vilket betyder att man inte hör när ammunitionen avfyras utan först efter att det har exploderat på sitt mål. Även sprängladdningar och minor används på våra skjutfält. Det är med andra ord förenat med livsfara att ta sig in på ett skjutfält som är avlyst.

– Vid ett av våra skjutfält har vi vid ett antal tillfällen haft personer som varit ute och motionerat och medvetet tagit sig över eller under den avspärrning som finns. De har ofta hörlurar i och hör inte när vi ropar att de ska stanna. Då måste vi, för att undvika en allvarlig olycka, avbryta all verksamhet till dess att vi har fått tag i personen, säger fanjunkare Unné.

Kontrollera alltid innan du går in

Försvarsmakten växer och allt fler värnpliktiga utbildas. Det betyder fler övningar på Försvarsmaktens övningsfält, och inte minst på fält som tidigare kanske inte använts i så stor utsträckning. Innan man går in på ett militärt övnings- eller skjutfält ska man alltid kontrollera ifall tillträdesförbud råder. Information finns på Försvarsmaktens informationstavlor vid fälten samt på Försvarsmaktens hemsida.

– Senast en timme innan tillträdesförbudet inträder så spärrar vi av, fäller ned bommar, sätter upp skyltar, varningslampor eller flaggor vid alla infarter på fältet. På våra informationstavlor finns informationen uppsatt i god tid – mer än en vecka i förväg. På hemsidan finns alltid aktuell information, men tyvärr väljer vissa personer att strunta i varningarna, berättar Alexander Linde som ansvarar för pansarövningsfältet i Revingehed.

Skyddsobjekt och tillträdesförbud

Omvärldsläget har under senare år försämrats och Sveriges närområde har blivit mer konfliktfyllt. Underrättelsehotet från främmande makt ligger på en konstant hög nivå. Försvarsmaktens verksamhet ska under de kommande åren växa och i takt med detta kommer övningsverksamheten att utökas. Med anledning av detta är det viktigt att respektera de militära skyddsobjekt som finns.

Skyddsobjekt är anläggningar, byggnader och områden, till exempel skjut- och övningsfält, som behöver ges ett särskilt skydd eftersom de är av stor betydelse för försvaret av Sverige. Enligt Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, kan det vara svårt eller till och med omöjligt för ett otränat öga att se vad som är skyddsvärt. Skyddsobjekt är även till för att skydda allmänheten från skador som kan uppstå från militär verksamhet. I takt med upprustningen av totalförsvaret har de blivit allt viktigare.

2019 skärptes påföljden för överträdelsebrott i skyddslagen. Maxstraffet är numera två års fängelse (från tidigare ett år). Detta står i stark kontrast till de påföljder som tidigare utdömts och skickar därför en tydlig signal om brottets allvar.

Intrång på eller överträdelser vid skyddsobjekt innebär att man utsätter sig själv för stora risker. Det kan dessutom äventyra Sveriges säkerhet, trots att detta för den enskilde individen inte framstår vara fallet.