Försvarsmakten får nytt uppdrag inom säkerhetsskydd

Outsourcing är en säkerhetsfråga

Från den 1 april gäller nya regler vid vissa typer av outsourcing (utkontraktering). För Försvarsmaktens del innebär det ett nytt uppdrag som ger större möjligheter att förebygga att skyddsvärden med betydelse för rikets säkerhet exponeras.

— Det är positivt att de nya reglerna äntligen är på plats. Vi har länge pekat på svårigheterna och komplexiteten med outsourcing. De nya reglerna ger oss bättre möjligheter att se till att inga skyddsvärden med bäring på rikets säkerhet röjs. Vi är angelägna att om att börja tillämpa reglerna så fort som möjligt och har också redan träffat de nio myndigheter vi har tillsynsansvaret för, säger överste Anders Edholm, chef för säkerhetskontoret inom Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

De nya reglerna gäller statliga myndigheter som planerar att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal i nivå 1. Det innebär att myndigheten planerar att utkontraktera verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet och där leverantören kommer att hantera och förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler.

SÄKERHETSANALYS

Innan upphandlingsprocessen inleds ska myndigheten göra en särskild säkerhetsanalys för att dokumentera vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Därefter ska myndigheten samråda med sin tillsynsmyndighet, det vill säga Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen. Tillsynsmyndigheten bedömer sedan om det är lämpligt att genomföra outsourcing med tanke på skyddsvärdet och möjligheten att uppnå ett tillräckligt säkerhetsskydd. 

— Att outsourca, det vill säga att låta en utomstående aktör utföra myndighetens verksamhet på annan plats, är ett strategiskt beslut med flera dimensioner. Alla aspekter ska upp på bordet – inte bara ekonomin. Man kan aldrig kontraktera bort ansvaret för en verksamhet. Det handlar om att ta ansvar för att skyddsvärd information som kan ha inverkan på rikets säkerhet inte hamnar i orätta händer, säger Anders Edholm.

De nya reglerna betyder inte att Försvarsmakten tar över myndigheternas ansvar. Det är fortfarande den upphandlande myndigheten som ansvarar för säkerhetsskyddet. Som tillsynsmyndighet kan dock Försvarsmakten ställa krav på att den upphandlande myndigheten vidtar vissa säkerhetsskyddsåtgärder. Om myndigheten inte vidtar åtgärderna eller om Försvarsmakten bedömer att upphandlingen inte uppfyller de krav som säkerhetsskyddslagen ställer har Försvarsmakten rätt att stoppa den.

De nya reglerna gäller från den 1 april 2018 genom en ändring i 16 a§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Det är Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten som utövar Försvarsmaktens tillsynsansvar inom ramen för säkerhetsskyddslagen.