Målet är att vi ska vara välkomna tillbaka

Aktivt miljöarbete före, under och efter övningen

Vår verksamhet ska präglas av hänsyn till miljön. Det gäller både när vi planerar och utför insatser och både i Sverige och utomlands. Att bedriva militär övningsverksamhet, ofta med många och tunga fordon, utan att påverka miljön är en i stort sett omöjlig uppgift. Försvarsmaktens miljöhandläggare jobbar med att hantera de mark- och miljöfrågor som kommer upp vid de olika förbanden.

Miljöhandläggaren Ann Nilsson och Peter Hemphälä, som tillhör övningsledningen för artilleribataljonen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fornminnen är utmärkta med skyltar på Försvarsmaktens övningsområden. Där ska man visa extra hänsyn. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Annelie Strand i Markstridsskolans ledningsträningsanläggning. Foto: Mattias Hellgren
Annelie Strand kontrollerar vattenskyddsområden i närheten av logistikbataljonens grupperingsplats. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
I appen kan man se all information om terrängen och registrera både hur fordonen har rört sig och skador man upptäcker. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Nu är övning Vintersol inne i den avslutande delen, när förbanden rör sig på civil mark tillbaka till Försvarsmaktens egna övningsområden och miljöhandläggarna är redan ute och kontrollerar terrängen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Markhandläggaren Tomas Blom är ständigt ute i terrängen under övningen. Det är han som har kontakten med de olika markägarna när vi övar på civil mark. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Ulf Rolin från Södra skånska regementet och Marie Karlsson från Livgardet är miljörevisorer som kontrollerar om deltagarna i övningen följer miljöbestämmelserna. Här i samspråk med kompanichefen Alicia Alkert vid artilleribataljonen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Utgångspunkten är att minimera påverkan på mark och egendom. Miljöhandläggarna arbetar både förebyggande, genom utbildningar av övningsdeltagare och förbandsinstruktörer, och uppföljande.
— Man kan säga att vi ligger ett steg före och markerar känsliga områden i terrängen och ett steg efter för att se vad som händer när förbanden rycker fram, förklarar miljöhandläggaren Ann Nilsson.

— Under övningen har vi en stödjande roll och är beredda att rycka ut om det händer något akut, till exempel ett utsläpp, men hittills under Vintersol har det inte behövts. Det har faktiskt varit få skador överhuvudtaget, säger Ann.

App viktigt verktyg

Inne i Markstridsskolans stridsträningsanläggning, STA, sitter miljöhandläggaren Annelie Strand.
— Från STA kan vi få uppgifter om hur de tunga fordonen har rört sig i terrängen och därmed var skador kan ha uppstått. Informationen från STA blir en bra komplettering till de skador som vi upptäcker själva eller får rapporter om. Allt registreras med hjälp av en handdator i en app som heter GeoApp terräng, tidigare Collector, förklarar Annelie.

Nu är övning Vintersol inne i den avslutande delen, när förbanden rör sig på civil mark tillbaka till Försvarsmaktens egna övningsområden och miljöhandläggarna är redan ute och kontrollerar terrängen.
– Idag ska jag avsyna terrängen från Vidsel ned till Älvsbyn. Jag ska också kontrollera skicket på de civila vägar vi använt, säger markhandläggaren Tomas Blom.

Förutom den avsyn som görs i direkt anslutning till övningen kommer miljöhandläggarna att kontrollera området en gång till, när det blivit barmark. Detta för att upptäcka eventuella skador som inte märks när snön ligger kvar på marken.
— Vi vill ha goda relationer med markägarna, för målet är ju att vi ska vara välkomna tillbaka. Därför är det bättre om det är vi som upptäcker skadorna och berättar för markägarna än vice versa, säger Annelie.

Miljörevision av övning Vintersol

Försvarsmaktens miljörevision är på plats. Det är ett led i Försvarsmaktens förbättringsarbete och det är första gången man kontrollerar en övning.
- Vi gör det här för att vi ska bli bättre. Vi åker runt till de olika förbanden och ställer frågor för att få en uppfattning om man gör som det står i övningsdokumenten, om informationen har nått ut till de som är ute i övningsområdet, säger Ulf Rolin, miljörevisor som till vardags är miljöchef på Södra skånska regementet.

— Vårt första intryck är att det ser bra ut. Det finns en medvetenhet hos ledningen, erfarenheter från tidigare övningar har tillvaratagits, det finns god kompetens hos mark- och miljöorganisationen och informationen till de närboende har varit tydlig, säger Ulf.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.