Danskt fartyg på svenskt vatten utan diplomatiskt tillstånd

Ett danskt statsfartyg passerade in på svenskt territorium den 18 januari utan giltiga diplomatiska tillstånd, vilket formellt sett betraktas som en kränkning.

Det danska statsfartyget bedrev verksamhet inom fiskerikontroll. Dess uppgift var att kontrollera fisket inom ett område som sträcker sig in över svenskt territorialvatten.

Danmark har ansökt om årstillstånd för 2016, men eftersom det ännu inte beslutats har ärendet utmynnat i en rapport till regeringskansliet.