Hur upplevs Försvarsmakten som arbetsgivare?

Försvarsmakten strävar hela tiden efter att utvecklas som arbetsgivare för att behålla medarbetare och rekrytera nya. Ett viktigt instrument för att lyckas är kunskap om hur personalen upplever anställningen.

Under juli-augusti genomför därför Demoskop, på uppdrag av Försvarsmakten, en undersökning bland kontinuerligt och tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Undersökningen syftar till att öka kunskapen om vilka drivkrafter och hinder som påverkar benägenheten att fullfölja sin anställning. Liknande undersökningar har genomförts 2011 och 2013. Nytt för i år är att även GSS/T omfattas.

Urvalet av respondenter sker slumpvis, men ska vara representativt vad beträffar personalsammansättningen i Försvarsmakten. Svaren på undersökningen är givetvis anonyma och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Sammantaget kommer ca 3800 GSS/K och cirka 2500 GSS/T att tillfrågas.

Undersökningen är en del av arbetet med att öka Försvarsmaktens attraktionskraft.