Grundutbildning av blivande reservofficerare

Reservofficerssystemet är en viktig grundbult i personalförsörjningen av krigsförbanden. Enligt nu liggande planering ska 2 400 befattningar i krigsförbanden bemannas med reservofficerare, såväl tidvis tjänstgörande officerare (OFF/T) som specialistofficerare (SO/T). 

Behovet av reservofficerare i krigsförbanden är stort, framförallt när det gäller specialistofficerare (SO/T). Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Hälften av dessa reservofficerare planeras att vara grundutbildade reservofficerare och hälften vara förtidsavgångna yrkesofficerare som accepterat en reservofficersanställning. Behovet finns främst på lägre taktisk nivå i kontraktsförbanden och behovet av specialistofficerare (SO/T) bedöms vara störst.

Ett helt nytt system för grundutbildning av reservofficerare håller på att tas fram av Militärhögskolan Halmstad. Utbildningen planeras att föregås av en ettårig militär grundutbildning och omfattar tre reservofficerskurser (ROK 1-3) om sammanlagt tolv månader. Redan i sommar startar och provas utbildningskonceptet till del, i och med att grundutbildning av cirka 30 officersaspiranter inleds (främst rekryterade ur personalkategorin GSS/T).  2017 kommer det nya systemet att vara i full drift.

Det första blocket (ROK 1) av utbildningen som provas till sommaren är gemensamt för blivande OFF/T och SO/T. Sommaren 2016 kommer dock det avslutande blocket (ROK 2) att vara differentierat beroende på om officersaspiranten är inriktad mot en officers- eller specialistofficersexamen.

Även när systemet är fullt implementerat 2017 kommer officersaspiranten redan från början vara inriktad mot en officers- eller specialistofficerskarriär, där officerskarriären dessutom kommer att anknyta till reservofficerens akademiska karriär.

Sammanfattningsvis tar Försvarsmakten nu tydliga steg mot ett mer verksamhetsanpassat reservofficerssystem, där grundutbildningen är en viktig pusselbit.