Ny organisation förbereds

Just nu arbetar Försvarsmakten fram en plan för en ny organisation. Tanken är att den nya organisationen ska införas successivt med start redan i januari 2016.
– Det är dock fortfarande en plan. Inga beslut om organisationsförändringar tas innan den försvarspolitiska inriktningspropositionen beslutas i vår, säger Fredrik Robertsson på ledningsstaben, som leder organisationsarbetet.

Försvarsmakten planerar för en ny organisation som kan komma att införas successivt med start i januari 2016.
Försvarsmakten planerar för en ny organisation som kan komma att införas successivt med start i januari 2016. Foto: Oscar Magnusson/Försvarsmakten

Grunden för den nya organisationen utgörs av den planering som Högkvarteret bedrivit tillsammans med förbanden under 2013 och 2014 och det underlag som ÖB lämnade till regeringen i december.

– Just nu bearbetas underlag avseende organisationsstruktur och befattningar som via respektive stridskraftschef kvalitetssäkras av Högkvarteret. Målet är att organisationen, som en förberedelse, ska vara inmatad i Prio före sommaren 2015, säger Fredrik Robertsson.

I närtid påbörjas nästa steg i organisationsarbetet med att ta fram införandeplaner. Det arbetet kommer att ledas av produktionsstaben och förbanden deltar i arbetet med att ta fram förbandsspecifika införandeplaner. Planerna ska beskriva vägen från nuvarande organisation tills den nya organisationen är helt införd.

Arbetet med underlaget till inriktningspropositionen har resulterat i en ny struktur där huvuddelen av den tidigare basorganisationen föreslås organiseras i 19 garnisonsvisa depåförband och en förändrad indelning av förband ur dagens insatsförband. Utöver detta planeras i huvudsak de organisationsförändringar av såväl mark- sjö- som luftstridskrafter som de flesta förband sedan tidigare haft insyn i.

Fackliga företrädare kommer under hela arbetet att ges möjlighet till medverkan och insyn.

– Detta är ett långsiktigt arbete. Genom införandeplanering är ambitionen att undvika övertalighet genom att tidigt rikta om utbildningar och anställningar mot bristkompetenser och vakanta befattningar. Det är i detta sammanhang också viktigt att tydligt styra inflödet av nyanställdas kompetenser mot organisationens behov, säger Fredrik Robertsson.