Försvarsmakten i möte om höga hus

Representanter från Stockholms stadsbyggnadskontor, Försvarsmakten och Länsstyrelsen Stockholm träffades under torsdagen och diskuterade Försvarsmaktens och Länsstyrelsens samrådssvar på två planförslag vid Telefonplan som bland annat omfattar några höga byggnader. Enligt samrådssvaren finns risk att en byggnation enligt förslagen skulle innebära påtaglig skada på försvarets riksintresse.

Genom en fördjupad gemensam beredning studeras nu alternativa lösningar.

Stadens avsikt är att pröva möjligheter inom de berörda planområdena eller genom att justera deras gränser.

–Vi har förhoppningar att nå fram till en lösning och vi räknar med cirka en månads arbete, säger Lars Träff, chef för produktionsledningens infrastrukturavdelning på Högkvarteret.