Ännu vassare gruppbefäl

Gruppchefsskola 2, GSII, avslutades idag på Skaraborgs regemente. Under tre veckor har sju av regementets sergeanter, OR5, utvecklat sina färdigheter i bland annat säkerhet, riskhantering, personaltjänst och ammunitionstjänst.

Foto: Försvarsmakten

Syftet med kursen är att ge gruppbefäl ett utökat ansvar för sina egna gruppers utbildning. Vid uttagningen till kursen läggs därför stor vikt vid lämplighet och duglighet hos gruppbefälen.

Fokus på kursen ligger dels på att ge sergeanterna rätt formella kompetens för det utökade ansvaret, men störst vikt läggs på att de ska bli dugliga skytteinstruktörer. Målet är att göra deltagarna till bland annat instruktörer på Ak5, skjutledare på skjutbana och övningsledare på regementets SIB-anläggning.

Kursen börjar med en teoritung del i form av utbildningar i bland annat Skjutreglemente för Försvarsmakten Grunder, ADR, marksäkerhet och säkerhetstjänst. Därefter påbörjas skyttutbildningen för utveckla sergeanternas förmåga att utbilda skyttar. Avslutningsvis håller sergeanterna trupputbildningspass med varandra för att känna på rollen som övningsledare under skjututbildning.

- Det är ett av våra privilegier som officerare att se människor utvecklas i sin roll. Under denna kurs har samtliga sergeanter på kursen utvecklat sin egen förmåga att skjuta men framförallt sin förmåga att utbilda och utveckla andra. Det har varit en ynnest att se!, säger kurschefen förvaltare Björn Sandén.

Sergeanterna kommer nu att få ytterligare handledning i sina roller som instruktörer. På sikt ska de kunna få det utökade mandatet att på egen hand beställa och hämta ut ammunition och sedan utbilda sina grupper i skjututbildning på skjutbana!

Under en vecka kunde man följa gruppchefsskolan på regementets Instagram