Värdefull värderingsutbildning

Under veckan pågår utbildning av värderingsansvariga i den militära analysmetoden Marta. Utbildningen sker på I 19 i Boden med kursledare från Markstridsskolan.
– Det är viktigt att vi utbildar fler värderingsansvariga så att vi verkligen kan följa upp och utvärdera förbanden nu när vi inte övar i lika stor omfattning som förr, säger major Hans Fredriksson vid övnings- och värderingsavdelningen på I 19.

Andréa Manleitner förklarar hur man för över bedömningsmallen till den handdator men sedan ska ha med sig ute i övningsterrängen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Hans Fredriksson och Johnny Gullstrand instruerar eleverna under ett av utbildningspassen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Johnny Gullstrand visar de lathundar som tagits fram för att underlätta värderingspersonalen arbete. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Metoden som används är MARTA, Militär analysmetod för reliabla taktiska värderingar och går till ungefär så här:

Ute på varje enhet i övningsterrängen finns personal som följer med och observerar det som görs och för in svar på kryssfrågor i en bedömningsmall i en minidator. Bedömningen görs utifrån de sex grundläggande förmågor ett förband ska ha - uthållighet, skydd, rörlighet, underrättelser, ledning och verkan. Förmågorna väger dessutom olika tungt för olika förband. Till exempel har ett underrättelseförband vitt skilda uppgifter från ett logistikförband. Därför finns det olika mallar för olika förband med kryssfrågor och kommentarfält i handdatorerna - inget får missas eller lämnas åt slumpen.

Väder, vind, personalläge – allt ska vägas in

Alla fakta och kommentarer från observatörerna samlas sedan ihop av värderingsansvariga och sammanställs tillsammans med de betingelserna som rådde, till exempel väder, tidsförhållanden, personella och materiella resurser. Utöver detta kan dessutom fakta ur Stridsträningsanläggningen, STA användas. Anläggningen som används vid vissa övningar registrerar allt som händer på stridsfältet, enheternas rörelser, avgivna skott och dess träff, effekt av minor, stridsledning över sambandsnäten med mera. Denna insamlade data redigeras av STA och ger en klar och tydlig bild av de genomförda momenten.

Fler får möjligheten

– Vi är glada att vi lyckats få till en kurs här i Boden, utbildningen blir tillgänglig för flera och det är inte minst viktigt nu när våra hemvärnsförband ska börja använda Marta, några av eleverna är från Norrbottensgruppen och Norrbottensbataljonen, fortsätter Hans Fredriksson.

Major Johnny Gullstrand från Markstridsskolan är kursansvarig, till sin hjälp har han Andréa Manleitner. De båda går igenom metoden steg för steg med lärarledda moment och uppgifter med stegrande svårighetsgrad för att eleverna sedan ska kunna fungera som värderingsansvariga under kommande övningar.
– Vi trycker mycket på hur viktigt det är att lägga in kommentarer som förklarar eventuella brister. Det är också viktigt att ge förslag till åtgärder för att förbättra förbandets förmåga, förklarar Johnny Gullstrand

– Med Marta som metod kan vi också upptäcka andra typer av fel. Man kan upptäcka brister i till exempel övningsupplägg. Men viktigast av allt är att vi under de övningar vi genomför tar tillfället att noggrant dokumentera och värdera med hjälp av Marta. Resultaten vi får ut ger oss möjlighet att förstärka och förbättra våra förbands förmågor. Dessutom får vi veta vad vi ska fokusera mer på vid nästa övningstillfälle, det gäller ju att träna mer på det man inte är så bra på, avslutar Hans Fredriksson.

Karta