En styrka skapad ur kaos

Ett 30-tal av deltagarna i Viking 14 kommer från östafrikanska länder som drabbats hårt av krig och konflikter – bland annat befinner sig militärer från Sudan och Uganda i Sverige.
- Det finns två sätt att hantera problem, antingen utesluter man eller så inkluderar man. Om man väljer att inkludera kan man påverka och visa vad demokrati är. För mig är det ett enkelt val, säger överstelöjtnant Conny Hansen.

Juristen Anne Twinomugisha från Uganda kommer att använda sig av de kunskaper hon får under Viking 14 för att träna kollegorna i Östafrika, något även Fath Elrahman Hamad från Sudan hoppas på. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Genomgång av det svenska alfabetet. Trots att övningen är på engelska förekommer svenska ortsnamn som besökarna behöver veta hur de uttalas. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Conny Hansen arbetar på Swedint och är koordinator för EASF under deras tid i Sverige. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

I ett föreläsningsrum på Swedint i Kungsängen sitter ett 30-tal militärer, poliser och civila från Östafrika och går igenom moment i Viking 14 tillsammans med några svenska deltagare. De ingår i vad som kallas den östafrikanska fredsstyrkan, eller Eastern Africa Standby Force (EASF) som den heter på engelska.

- EASF utbildas för fredsbevarande arbete. De är här för att lära sig samarbeta, planera och hur man leder en fredsoperation under FN-mandat, något som verkligen behövs i deras region, säger Conny Hansen som är ansvarig för gruppen under Viking 14.

EASF är ett resultat av viljan att skapa stabilitet i Afrika. Sedan några år tillbaka har svenska militära utbildningsinsatser genomförts i den östafrikanska regionen. Deltagandet i Viking 14 har gjort att styrkan för första gången kommit till Sverige.

- Vi ska både vara här och där. På plats i Östafrika kan vi utbilda fler för en rimlig kostnad, men att de närvarar här under övningen ger dem ett unikt tillfälle att få nya infallsvinkar, säger Conny Hansen.

Fokus på samarbete

Syftet med Viking är att träna och utbilda civila, militärer och poliser i internationella fredsinsatser, och fokus under övningen ligger på samarbete mellan alla aktörer. Syftet och fokus för EASF är detsamma, därför är deltagandet i Viking ett utmärkt tillfälle för styrkan att inhämta nya kunskaper. Polisen Simon Wanderi från Kenya är imponerad av övningens upplägg.

- Det ger en bra förståelse för vikten av de tre komponenterna som ingår i EASF - militär, civil och polisiär personal, och hur vi kan arbeta tillsammans i fredsbevarande insatser, säger Simon Wanderi.

En annan deltagare från EASF är överste Fath Elrahman Hamad från Sudan. Han instämmer i Simon Wanderis åsikt, och ser också andra möjligheter.

- Jag tror att det bästa är att vi själva med stöd av andra länder kan lösa problemen i vårt område på hemmaplan, säger Fath Elrahman Hamad.

Något Conny Hansen håller med om.

- Som västerlänning kan jag aldrig nå fram till befolkningen fullt ut, jag kan inte få det förtroendet, säger Conny Hansen.

10 procent kvinnor

Juristen Anne Twinomugisha från Uganda är en av tre kvinnor som ingår i styrkan från EASF som är i Sverige. Hon säger att civila och kvinnor länge har exkluderats från fredsbevarande insatser men att man nu står inför en förändring.

- Att kvinnor och civila deltar är en nödvändighet för att fredsstyrkan ska fungera fullt ut. För mig ger Viking mig en verklighetskänsla och det gör också mig redo för att sedan kunna använda kunskaperna på riktigt, säger Anne Twinomugisha.

En utmaning

Flera av länderna i det östafrikanska området som ingår i EASF har under många år lidit av konflikter och krig. I Somalia råder inbördeskrig, och tio år med krig, svält och konflikter har drabbat civilbefolkningen i Darfur i Sudan hårt.  

- Vi är övertygade om att vi kommer att klara det. Visst är det en utmaning men vi tror på systemet med våra fredsstyrkor och viljan att skapa fred inom vår region, säger Simon Wanderi.