Försvarsmakten kommenterar Riksrevisionens rapport

Försvarsmakten har i dag tagit emot Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser med fokus på internationella uppgifter som till exempel Afghanistan och Nordic Battlegroup, NBG. Rapporten är en del i en serie rapporter om försvaret och en av de granskningar som externa myndigheter kontinuerligt gör av Försvarsmakten.

Riksrevisionen drar i rapporten slutsatsen att det som benämns Insatsorganisation 2014 (IO14) inte klarar regeringens krav att på några års sikt hålla 2 000 soldater och sjömän kontinuerligt insatta.

Chefen för Högkvarteret Jan Salestrand konstaterar att Riksrevisionens rapport till stor del handlar om kvantitet. Rapporten berör dock inte kvalitén i Försvarsmaktens insatser.

- Försvarsmakten har de senaste tio åren haft mellan 800-1000 insatta internationellt och insatserna som genomförts är av högsta kvalitet i internationella jämförelser. Det visar inte minst våra insatser i Afghanistan, Adenviken och Libyen, säger han. Vi har löst de uppgifter riksdag och regering har gett oss.

Försvarsmaktens militära bedömning är att IO14 fullt utbyggd svarar mot kraven i riksdagens inriktningsbeslut 2009 utifrån då rådande säkerhetspolitiska förutsättningar - givet att förutsättningar finns långsiktigt ekonomiskt och materiellt.

Riksrevisonen pekar också på att internationella insatser riskerar att påverka den nationella förmågan. Jan Salestrand konstaterar dock att varje insats föregås av en sådan analys och riskbedömning som grund för regeringens beslut. 

- Inför varje insats redovisar Försvarsmakten vilken påverkan nya internationella insatser får på den nationella förmågan. De internationella insatser som genomförts har inte påverkat vår nationella grundberedskap.   

Vad gäller Riksrevisionens slutsatser om den långsiktiga operativa förmågan, förstärker den till del det som Försvarsmakten tidigare redovisat till regeringen i olika underlag, bland annat Regeringsbeslut 7.

Försvarsmakten kommer nu ytterligare att analysera Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer.