Ledningen av cyberförsvaret utvecklas

Den 1 juni förändras Försvarsmaktens ledning av cyberförsvaret. Med införandet av en cyberförsvarsledning vid Högkvarteret avses ledningen både bli tydligare och skapa förutsättningar för cyberförsvarets fortsatta utveckling. Samtidigt med ledningens utveckling byter it-försvarsförbanden namn till cyberförsvarsförband i syfte att bättre spegla förbandens huvuduppgifter.

cyberförsvsar
cyberförsvsar
Det finns ett allt större behov av att kunna genomföra defensiva och offensiva operationer i cyberdomänen. Foto: Försvarsmakten
cyberförsvar
Cyberförsvarsförbanden avgörande för Försvarsmaktens förmåga att möta hot och skydda svenska intressen. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens cyberförsvar växer parallellt med behovet av en ökad cyberförsvarsförmåga. I ett osäkert omvärldsläge med nya och komplexa hotbilder finns ett allt större behov av att kunna genomföra defensiva och offensiva operationer i cyberdomänen. Sverige generellt ligger som land sett i framkant inom digitalisering och IT-utveckling. Det är en styrka, men det ställer också krav på vår förmåga att skydda vårt digitaliserade samhälle och att ytterst försvara det samma mot angrepp.

Andra IT-förbandet i Linköping.

Aurora 23 genomförs från den 17 april till den 15 maj 2023 och är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor deltar i övningen.
Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige är delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland det är som mest aktivitet under övningen. 
Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt ökar vi den svenska totalförsvarsförmågan. 
Tillsammans med militära förband från våra partnerländer, bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan. 
Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.
IT-försvarsförbanden byter namn till cyberförsvarsförband i syfte att bättre spegla förbandens huvuduppgifter. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Cyberattacker är en del av såväl dagens som den framtida hotbilden. Det har blivit tydligt i samband med attacker mot olika system som påverkar samhällets funktioner. Vårt samhälle och vår infrastruktur är beroende av digitala tjänster, som behöver skyddas och försvaras. Försvarsmakten och totalförsvaret är beroende av ett fungerande samhälle respektive av att egna digitala informations- och kommunikationssystem kan skyddas och försvaras.

Generalmajor Johan Pekkari, chef för Försvarsstabens strategienhet och tillika chef för cyberförsvaret, konstaterar att utvecklingen av ledningen av cyberförsvaret är glädjande och ett viktigt steg givet en omvärld som ställer höga krav på Försvarsmaktens förmåga.

– Försvarsmakten genomför inte bara operationer i mark- sjö- och luftdomänerna utan även i cyberdomänen. Antingen genomförs det som en autonom cyberoperation eller som en integrerad del i en gemensam operation, såväl i fred som i kris och krig. Vi arbetar dygnet runt med att försvara Sverige och våra allierade samtidigt som vi parallellt ska säkerställa fortsatt och ständig utveckling, säger Johan Pekkari.

Det är cyberförsvarsledningen (CFL) som ansvarar för att leda cyberoperationer. CFL leder också Försvarsmaktens cyberförsvarsförband vilka i myndighetens underlag inför det kommande försvarsbeslutet är föreslagna att organiseras inom ramen för en cyberförsvarsdivision.

– Genom att försvara våra digitala informationssystem och elektroniska kommunikationstjänster är cyberförsvarsförbanden avgörande för Försvarsmaktens förmåga att möta hot och skydda svenska intressen. Vi ser en ökning av olika aktiviteter som kan härröras till begreppet icke-linjär krigföring. Inte sällan finns det då inslag av påverkan inom cyberdomänen. Här behöver vi både kunna möta dagens hot och ligga i framkant för att kunna hantera morgondagens utmaningar, säger Johan Pekkari.

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp och chefen för cyberförsvaret ser ett behov av en fortsatt tillväxt och utveckling av cyberförsvarsförmågan i linje med huvuduppgiften.

– Mot bakgrund av den frekventa förekomsten av cyberattacker globalt samt sett till användningen av cyberangrepp i Rysslands storskaliga krig med Ukraina ser vi ett behov av att öka vår förmåga såväl nationellt som kollektivt tillsammans med allierade, säger Johan Pekkari.