Försvarsmakten bestrider skadestånd i miljömål

Uppsala Vatten och Avfall AB har riktat ett skadeståndsanspråk mot Försvarsmakten med anledning av en PFAS-förorening som upptäckts i Stadsträdgården i Uppsala. Försvarsmakten anser inte att föroreningen har orsakats av myndighetens verksamhet på Ärna flygplats och har därför bestridit anspråket. Uppsala Vatten och Avfall AB:s skadeståndsanspråk har ogillats i första instans och ska nu prövas av Mark-och miljööverdomstolen.

Den 28 november inleds huvudförhandlingen rörande det skadeståndsanspråk enligt miljöbalken som Uppsala Vatten och Avfall AB har riktat mot Försvarsmakten.

Försvarsmakten bestrider yrkandet. Det är viktigt att den rättsliga prövningen får ha sin gång och det är nu Mark- och miljööverdomstolen som ska döma i målet, säger Försvarsmaktens chefsjurist Carin Bratt.

Enligt Uppsala Vatten och Avfall AB ska föroreningen ha orsakats av att Försvarsmakten använt släckmedel innehållande PFAS på Ärna flygplats. Myndigheten har genom undersökningar och kontinuerliga provtagningar på och kring Ärna flygplats god kännedom om PFAS-ämnenas utbredning i mark och vatten. Föroreningen i vattnet vid Stadsträdgården kan inte kopplas till den verksamheten som Försvarsmakten tidigare bedrivit vid Ärna.

Försvarsmakten gör istället gällande att föroreningen kommer från en eller flera andra PFAS-användande verksamheter som ligger närmare Stadsträdgården eller de många släckinsatser som har skett på och omkring Stadsträdgården.

– Det är beklagligt att kunskapen i samhället, historiskt, har varit låg gällande olika PFAS-ämnen. Idag finns mer kunskap och reglering men samtidigt är det orimligt att Försvarsmakten ska ta ansvar för andra aktörers PFAS-föroreningar i samhället, avslutar Carin Bratt.

Försvarsmakten är lika angelägen som resten av samhället att det kommer fram tekniska lösningar för att omhänderta PFAS-föroreningar i samhället och ser fram emot fortsatt teknikutveckling på området.