Cybersoldaternas första repövning

Cyberattackerna ökar och är ett allt större hot för vårt moderna samhälle. För att vässa förmågan att motstå attacker genomför Försvarsmakten, myndigheter, företag och organisationer varje år övningen Safe Cyber. I år deltar Sveriges cybersoldater, det är också deras första repetitionsövning.

Cybersäkerhet
Cybersäkerhet
Cybersäkerhet är en växande fråga både för Försvarsmakten och för samhället i stort. Foto: Santillana Sanchez Francisco/Försvarsmakten
Övningsledningen
Övningsledningen på Safe Cyber. Foto: Linda Björkvall Köling/FOI

Safe Cyber-övningen genomförs i veckan för femte gången. Syftet med övningen är att förbereda samhället på att hantera cyberoperationer som riktas mot Sverige. De som deltar i övningen är personal vid myndigheter, företag och organisationer med ansvar för system och tjänster med koppling till Försvarsmaktens operativa förmåga. Cybersäkerhet är en växande fråga både för Försvarsmakten och för samhället i stort.

– Denna typ av samverkans- och cyberförsvarsövning mellan olika aktörer är mycket viktig för att på ett effektivt sätt kunna upptäcka och hantera it-säkerhetsincidenter, säger övningsledaren Adde.

Övningen består av två delar

Safe Cyber 2022 består av två delar som genomförs parallellt. Syftet med den tekniska delen (Cyber Defence eXercise, CDX) är att öva hantering av incidenter i samband med cyberoperationer riktade mot Sverige. Den andra delen är en så kallad skrivbordsövning som fokuserar på riskhantering, beslutsfattande och incidentrapportering utifrån gemensamma diskussioner baserade på det som hänt i den tekniska övningsdelen.

Deltagarna delas in i två enheter med vardera sex grupper. De tekniska grupperna inom varje enhet ansvarar för att hantera de fientliga angrepp, hanteringsfel och eventuella hot som systemen utsätts för under övningen. Ledningsgrupperna ska prioritera och samla information för lägesbild. De ska också hantera risk, osäkerhet och de krav på information som ställs av den nationella ledningen.

Övningen hålls mellan den 20 och 22 september.