Försvaret ska ha en anslagsnivå på två procent av BNP om sex år

Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att lämna ett samlat förslag på anslagsökningar för det militära försvaret för att så snart det är praktiskt möjligt nå två procent av BNP. Nivån ska sedan bibehållas. Med praktiskt möjligt menas när det är möjligt att på ett effektivt sätt omsätta ökningarna i stärkt försvarsförmåga.

soldater
soldater
Militär förmåga byggs av personal, materiel och infrastruktur. Det tar en viss tid att anställa och utbilda personal, att få materiel levererad och att samöva förbanden. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmakten har i dag till regeringen lämnat ett förslag till en anslagstrappa upp till två procent av BNP. Försvarsmaktens preliminära bedömning är att en anslagsnivå motsvarande två procent av BNP kan nås till budgetåret 2028.

Bedömningen görs utifrån gällande försvarspolitisk inriktning samt hur de verksamheter Försvarsmakten är beroende av kan tillväxa inom ramen för nuvarande regelverk. För att Försvarsmakten ska kunna utvecklas i snabb takt är myndigheten bland annat beroende av snabba tillståndsprocesser.

Försvarsmaktens bedömning förutsätter att en ny försvarspolitisk inriktning beslutas senast vid årsskiftet 2023-24. Den första november i år lämnar Försvarsmakten ett underlag med förslag till regeringen kring det närmare innehållet i försvarsinvesteringarna. Därefter väntas Försvarsberedningen behandla den fortsatta inriktningen för försvaret.

– Omvärldsläget kräver att vi ökar försvarsförmågan. Vi är med det senaste försvarsbeslutet inne i en snabb tillväxt. Det förslag vi lämnar i dag innebär en ytterligare tempoökning. Omvärldsläget kräver också att vi varje dag under denna tillväxt kan upprätthålla ett aktivt försvar. Snabb tillväxt och ett aktivt försvar måste hanteras parallellt, säger Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm.

För att bedöma vilken ökningstakt som är möjlig, innan det närmare innehållet i verksamheten är beslutat, har Försvarsmakten utgått från erfarenhetsvärden. Militär förmåga byggs av personal, materiel och infrastruktur. Det tar en viss tid att anställa och utbilda personal, att få materiel levererad och att samöva förbanden. Det är därför möjligt att göra en relativt god bedömning av den möjliga takten redan nu.

– Vår bästa bedömning är att vi, med den trappa vi föreslår, snabbt kan öka den operativa förmågan och sedan hålla en hög takt så att vi når två procent av BNP 2028. Men det är inte så att förstärkningen av vår försvarsförmåga inträffar först 2028. Väsentlig förmågeökning kommer att ske år för år fram till dess och det kommer att kräva ett intensivt arbete av Försvarsmakten och övriga myndigheter inom det militära försvaret, säger Mikael Granholm.

Försvarsmaktens bedömning har utarbetats i samråd med övriga berörda myndigheter.

Om det visar sig att det är möjligt att gå fortare fram än den föreslagna anslagstrappan, kommer Försvarsmakten att anmäla det.