Nytt it-försvarsförband stärker Sveriges cyberförsvarsförmåga

Under året startar etableringen av ytterligare ett it-försvarsförband (ITF) med lokalisering i Linköping.
– Det är en förbandstyp utformat för att föra väpnad strid på cyberarenan, säger överstelöjtnant Johan Nyström, som är projektledare för andra ITF (2. ITF), vilket blir det nya förbandets beteckning.

Genrebilder för cybersoldat.
Genrebilder för cybersoldat.
It-försvarsförbandets uppgift är att skydda mot intrång och angrepp i Försvarsmaktens system. Foto: Mattias Andersson/Försvarsmakten

It-försvarsförbandens uppgift är att skydda Försvarsmaktens ledningssystem mot intrång och angrepp och att både proaktivt och reaktivt hantera it-incidenter. Andra ITF är ett eget krigsförband som rent organisatoriskt tillhör Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS.
– Det nya förbandet kommer avsevärt att öka Försvarsmaktens robusthet och kapacitet för defensiva och offensiva cyberoperationer, säger Johan Nyström.

Försvarsmaktens val av lokalisering ser Johan Nyström som naturligt.
– I just den här placeringen har den samlade bedömningen gjort att Linköping har bäst förutsättningar. Dels garnisonens geografiska läge och infrastruktur, universitetet med sina spetsutbildningar. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, finns här och dessutom en rad företag som verkar inom it-säkerhet. Det finns alltså en naturlig grund för rekrytering och kompetensutveckling i regionen.

De formella besluten är fattade och rekryteringen har påbörjats. 2027 räknar Försvarsmakten med att förbandet ska vara fullt bemannat.
– Det kommer innebära ett antal arbetstillfällen både gällande officerare, specialistofficerare och civila, säger Johan Nyström.